สภายุโรปพิจารณาเพิ่มความเข้มงวดการใช้สารทำลายโอโซน

สภายุโรปพิจารณาเพิ่มความเข้มงวดการใช้สารทำลายโอโซน

เมื่อวันที่ 22 มกราคมที่ผ่านมา คณะกรรมมาธิการด้านสิ่งแวดล้อมทำการพิจารณาร่างข้อเสนอ ว่า ด้วยข้อบังคับการใช้สารซึ่งมีผลต่อการทำลายชั้นบรรยากาศ  (Ozone Depletion)  ทั้งที่คณะกรรมาธิการมีความเห็นว่าควรจะเพิ่มความเข้มงวด และควบคุมการใช้สารดังกล่าวให้มากขึ้น ประเด็นที่ทำการ พิจารณาได้แก่

  • กรอบนโนบายและข้อบังคับเรื่องการใช้สาร HFC (Hydrofluorocarbon)
  • การควบคุมการผลิตสาร HFC
  • การควบคุมการใช้สาร HFC
  • ระดับโควตาของผู้ผลิต และผู้นำเข้าตั้งแต่ ปี 2546-2552
  • ยกเว้นภาษีสำหรับสานทดแทนแก็ส Halon
  • ทบทวน HCFC controls in the EU Regulation (EC) No 2037/2000

สรุปข้อืเสนอแนะของคณะกรรมธิการด้านสิ่งแวดล้อม

  1. ห้ามใช้สาร HCFC (Hydrochlorofluorocarbon) ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2558 เป็นต้นไป ซีงจากเดิมเสนอห้ามใช้ตั้งแต่ปี พ.ศ 2563
  2. ให้ยกเลิกการใช้สาร  Methyl Bromide ในช่วงของการกักสินค้าที่จะทำการส่งออกไว้ เพื่อป้องกันการเผยแพร่แมลงหรือเชื้อ (Quarantine) ตั้งแต่เดือนมีนาคม 2552 เป็นต้นไปจากเดิมที่ให้ใช้ได้ถึงสิ้นปี พ.ศ.2557
  3. ให้มีการกำจัดการใช้สารประเภท  n-propyl bromide ซึ่งจากเดิมกำหนดดให้ผู้ผลิตต้องทำ การแจ้งปริมาณการผลิตต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องภายใน 31 มีนาคมของทุกปี

 ให้ลดข้อยกเว้นสำหรับการส่งออกสาร ODS (Ozone Depletion Substances) เช่น CFC,HCFC เป็นต้น 

download PDF

Related Articles

EU ปรับลดปริมาณ BPA ในบรรจุภัณฑ์

 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2559 ที่ผ่านมา ได้รับแจ้งจากกรมการค้าต่างประเทศว่า สหภาพยุโรปได้แจ้งต่อองค์การการค้าโลก (World Trade Organization : WTO) เ...

โปแลนด์ ตรวจเข้ม การนำเข้าสินค้าอาหารทะเล

โปแลนด์ ตรวจเข้ม การนำเข้าสินค้าอาหารทะเล กรมการค้าต่างประเทศ รายงานว่า ประเทศสาธารณรัฐโปแลนด์ เตรียมกักกันสินค้าและปฏิเสธการนำเข้าสินค้าอาหารทะเลจ...