สภายุโรปพิจารณาเพิ่มความเข้มงวดการใช้สารทำลายโอโซน

สภายุโรปพิจารณาเพิ่มความเข้มงวดการใช้สารทำลายโอโซน

เมื่อวันที่ 22 มกราคมที่ผ่านมา คณะกรรมมาธิการด้านสิ่งแวดล้อมทำการพิจารณาร่างข้อเสนอ ว่า ด้วยข้อบังคับการใช้สารซึ่งมีผลต่อการทำลายชั้นบรรยากาศ  (Ozone Depletion)  ทั้งที่คณะกรรมาธิการมีความเห็นว่าควรจะเพิ่มความเข้มงวด และควบคุมการใช้สารดังกล่าวให้มากขึ้น ประเด็นที่ทำการ พิจารณาได้แก่

  • กรอบนโนบายและข้อบังคับเรื่องการใช้สาร HFC (Hydrofluorocarbon)
  • การควบคุมการผลิตสาร HFC
  • การควบคุมการใช้สาร HFC
  • ระดับโควตาของผู้ผลิต และผู้นำเข้าตั้งแต่ ปี 2546-2552
  • ยกเว้นภาษีสำหรับสานทดแทนแก็ส Halon
  • ทบทวน HCFC controls in the EU Regulation (EC) No 2037/2000

สรุปข้อืเสนอแนะของคณะกรรมธิการด้านสิ่งแวดล้อม

  1. ห้ามใช้สาร HCFC (Hydrochlorofluorocarbon) ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2558 เป็นต้นไป ซีงจากเดิมเสนอห้ามใช้ตั้งแต่ปี พ.ศ 2563
  2. ให้ยกเลิกการใช้สาร  Methyl Bromide ในช่วงของการกักสินค้าที่จะทำการส่งออกไว้ เพื่อป้องกันการเผยแพร่แมลงหรือเชื้อ (Quarantine) ตั้งแต่เดือนมีนาคม 2552 เป็นต้นไปจากเดิมที่ให้ใช้ได้ถึงสิ้นปี พ.ศ.2557
  3. ให้มีการกำจัดการใช้สารประเภท  n-propyl bromide ซึ่งจากเดิมกำหนดดให้ผู้ผลิตต้องทำ การแจ้งปริมาณการผลิตต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องภายใน 31 มีนาคมของทุกปี

 ให้ลดข้อยกเว้นสำหรับการส่งออกสาร ODS (Ozone Depletion Substances) เช่น CFC,HCFC เป็นต้น 

download PDF

Related Articles

UAE ปรับระบบการยื่นขอฮาลาลสินค้าไทย

สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.) ได้เปิดเผยข้อมูลการปรับเปลี่ยนระบบการยื่นขอระบบฮาลาลสำหรับสินค้าอาหารไทยที่ต้องการส่งออกไปยังประเทศ...

USA อาจถอดถอน PHOs จากบัญชีรายชื่อ GRAS

USA อาจถอดถอน PHOs จากบัญชีรายชื่อ GRAS               องค์การอาหารและยาของสหรัฐอเมริกา (USFDA : U.S. Food and Dr...