ปี 2563 อินเดียประกาศแก้ไขมาตรฐานอาหารเสริมสารอาหาร (Fortification of Foods) เป็นครั้งแรก

      เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2563 สำนักงานความปลอดภัยด้านอาหารและมาตรฐานของอินเดีย (Food Safety and Standards Authority of India : FSSAI) ประกาศแก้ไขระเบียบความปลอดภัยด้านอาหารและมาตรฐานอาหารเสริมสารอาหาร (Fortification of Foods) ครั้งแรก ในปี 2563 โดยระเบียบดังกล่าวมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2564 เป็นต้นไป ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้

1. ในข้อบังคับ 2 ข้อย่อย (1) หลังข้อ (d) ของระเบียบความปลอดภัยด้านอาหารและมาตรฐานอาหารเสริมสารอาหาร (Fortification of Foods) ในปี 2561 ให้แทรกข้อความ ดังต่อไปนี้

  • อาหารแปรรูปเสริมสารอาหาร (Fortified Processed Foods) หมายถึง อาหารแปรรูป เช่น อาหารที่เปลี่ยนแปลงจากธรรมชาติโดยกรรมวิธีทางอุตสาหกรรมที่ผ่านกระบวนการเสริมสารอาหารตามข้อกำหนดของข้อบังคับอาจเป็นทั้งวัตถุดิบ สารอาหารรอง (Micronutrients) หรือสารปรุงแต่งที่ได้รับอนุญาตตามที่ระบุไว้ภายใต้กฎข้อบังคับความปลอดภัยด้านอาหารและมาตรฐานอาหาร (มาตรฐานผลิตภัณฑ์อาหารและวัตถุ เจือปนอาหาร) พ.ศ. 2554

2. ในข้อบังคับ 3 หลังจากข้อย่อย (4) ให้แทรกข้อความว่า

  • อาหารแปรรูปเสริมสารอาหาร (Fortified Processed Foods) จะต้องให้ RDA 15-30% ของสารอาหารรอง (Micronutrients) สำหรับผู้ใหญ่ (อินเดีย) โดยพิจารณาจากปริมาณแคลอรีเฉลี่ย 600 กิโลแคลอรีจากอาหารแปรรูป (ประมาณ 1 ใน 3 ที่ร่างกายต้องการพลังงานต่อวันสำหรับผู้ใหญ่)
  • อาหารที่มีไขมัน น้ำตาล เกลือสูง (High Fat Sugar Salt : HFSS) จะถูกแยกออกจากอาหารแปรรูปเสริมสารอาหาร (Fortified Processed Foods) ซึ่งคำจำกัดความอาหารที่มีไขมัน น้ำตาล เกลือสูง (High Fat Sugar Salt : HFSS) จะระบุไว้ภายใต้ระเบียบความปลอดภัยด้านอาหารและมาตรฐานอาหาร (การติดฉลากและการแสดง) ข้อบังคับปี 2563

3. ในข้อบังคับ 4 หลังจากข้อย่อย (1) ให้แทรกข้อความว่าผู้ผลิตที่เสริมสารอาหารลงในผลิตภัณฑ์อาหารแปรรูปต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่าระดับของสารอาหารรอง (Micronutrients) ในอาหารดังกล่าวจะต้องอยู่ในช่วงที่ระบุไว้ในตารางที่ 3

4. ในข้อบังคับ 7 หลังจากข้อย่อย (2) ให้แทรกข้อความเงื่อนไขว่าข้อกำหนดตามที่ระบุไว้ในข้อย่อย (2) ไม่จำเป็นต้องใช้ในกรณีของเกลือเสริมไอโอดีน

สามารถสืบค้นข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : https://www.fssai.gov.in/upload/notifications/2020/12/5fe0896c5a160Gazette_Notification_Fortification_Foods_21_12_2020.pdf

 

ที่มา : Selerant. FSSAI Publishes “Fortification of Foods” First Amendment Regulations 2020. https://resources.selerant.com/food-regulatory-news/fssai-publishes-fortification-of-foods-first-amendment-regulations-2020.

download PDF

Related Articles

ระเบียบการติดฉลากสัตว์น้ำของสหภาพยุโรปใกล้บังคับใช้

ระเบียบการติดฉลากสัตว์น้ำของสหภาพยุโรปใกล้บังคับใช้             สหภาพยุโรปเป็นผู้นำเข้าสินค้...

EU ปรับค่าสูงสุดของกรดอีรูซิก

EU ปรับค่าสูงสุดของกรดอีรูซิก                   เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2557ที่ผ่ านมา สหภาพยุโรปได...