EFSA กำหนดค่าปริมาณสาร Chlorantraniliprole ตกค้างสูงสุดที่ยอมรับได้สำหรับสินค้าถั่วและสตรอว์เบอร์รีนำเข้า

       เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2563 สำนักงานความปลอดภัยอาหารแห่งสหภาพยุโรป (European Food Safety Authority : EFSA) ได้ออกประกาศกำหนดค่าปริมาณสารพิษตกค้างสูงสุดที่ยอบรับได้ของสาร Chlorantraniliprole ในสินค้าอาหารประเภทสตรอว์เบอร์รีและถั่วพัลส์ (pulses) ตามที่ได้รับเรื่องร้องขอให้กำหนดตามมาตรา 6 ของกฎระเบียบ (EC) เลขที่ 396/2005 ซึ่งระเบียบดังกล่าว มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 16 พฤศจิกายน 2563 เป็นต้นไป โดยมีรายละเอียด ดังนี้

  • ขอบเขตสารออกฤทธิ์ Chlorantraniliprole ในสินค้าอาหารประเภทสตรอว์เบอร์รีและถั่วพัลส์ (pulses) ประเภทต่าง ๆ ได้แก่ กลุ่มบีน (beans), กลุ่มเลนทิล (lentils), กลุ่มพี (peas) และกลุ่มลูพิน (lupins/lupini beans)
  • กำหนดวิธีการวิเคราะห์สารตกค้าง Chlorantraniliprole ในสินค้าทางเกษตรที่ระดับ LOQ 0.01 mg/kg
  • ข้อมูลที่มีอยู่ไม่เพียงพอสำหรับปรับค่า MRLs ในสตรอว์เบอร์รี และไม่จำเป็นต้องมีการปรับเปลี่ยนจึงคงระดับตามค่า MRLs เดิมของสหภาพยุโรป
  • มีข้อมูลเพียงพอสำหรับการปรับค่า MRLs ของถั่วพัลส์ (pulses) ประเภทต่าง ๆ จึงเสนอปรับค่า MRLs เป็น 0.3 mg/kg
  • จากผลการประเมินความเสี่ยง EFSA ได้สรุปว่า การบริโภคสารตกค้างในระยะยาวอันเป็นผลมาจากการใช้ Chlorantraniliprole ตามแนวทางปฏิบัติทางการเกษตรที่รายงานไม่น่าจะก่อให้เกิดความเสี่ยงต่อสุขภาพของผู้บริโภค

ผู้ที่สนใจสามารถสืบค้นข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : Setting of import tolerances for chlorantraniliprole in strawberries and pulses. 

https://efsa.onlinelibrary.wiley.com/doi/10.2903/j.efsa.2020.6300

ที่มา :

  1. สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ
  2. EFSA Sets Import tolerances for Pesticides in Strawberries and Pulses. https://resources.selerant.com/food-regulatory-news/efsa-sets-import-tolerances-for-pesticides-in-strawberries-and-pulses.

download PDF

Related Articles

EU อนุญาตให้ใช้ mono-and diglycerides of fatty acids (E 471) เป็นวัตถุเจือปนอาหารในผลไม้บางชนิด

เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2562 คณะกรรมาธิการยุโรปได้ออกประกาศ COMMISSION REGULATION (EU) 2019/801 of 17 May 2019 amending Annex II to Regulation (EC) No ...

จีนยกระดับค่ามาตรฐาน สารปนเปื้อนในอาหาร

  จีนยกระดับค่ามาตรฐาน สารปนเปื้อนในอาหาร                 สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาต...