EFSA ยื่นเสนอแก้ไขปริมาณวิตามินเอในอาหารสัตว์

EFSA  ยื่นเสนอแก้ไขปริมาณวิตามินเอในอาหารสัตว์

คณะทำงานย่อยของหน่วยงานด้านความปลอดภัยอาหารแห่งสหภาพยุโรป เสนอปรับแก้ไขกฎข้อระเบียบเรื่องระดับวิตามินเอที่สามารถมีได้สูงสุดในอาหารสัตว์ หลังจากลงมติยอมรับความคิดเห็นเกี่ยวกับผลกระทบต่อสุขภาพการบริโภคเนื้อสัตว์ซึ่งกูกเลี้ยงด้วยอาหารที่มีระดับวิตามินเอสูง

สาระสำคัญของข้อเสนอแนะ

1.อาหารที่ใช่เลี้ยงสัตว์ควนมีการผสมพืชอาหารอื่นๆ ร่วมกับอาหารสัตว์สำเร็จรูปเพื่อป้องกันการได้รับวิตามินเอในระดับสูงเกินความต้องการ  และเกิดการสะสมของตับสัตว์

2.จัดทำข้อเสนอแนะ แก่ผู้บริโภคเกี่ยวกับปริมาณสารอาหารที่ควรได้รับในแต่ละวัน เพื่อป้องการการได้ราบสารอาหารในปริมาณที่เกินกว่าร่างกายต้องการ

คณะกรรมมาธิการยุโรป เสนอแนะให้ EFSA ปรำเมินค่าปริมาณการบริโภควิตามินเอที่เหมาะสมรวมทั้งทวนสอบข้อมูลทางวิทยาศาตร์ เพื่อป้องกันความเสี่ยงต่อสุขภาพกระดูกของผู้บริโภค ในกรณีที่ได้รับวิตามินเอมากหรือน้อยเกินไป

ทั้งนี้ มีรายงานการศึกษาของประเทศอังกฤษและฝรั่งเศสพบว่า การใช้วิตามินเอในอากหารสัตว์จะส่งผลต่อผู้บริโภคผ่านทางการบริโภคเนื้อสัตว์ ถึงแม้ว่าวิตามินเอจะเป็นอาหารที่จำเป็นของทั้งคนและสัตว์ตามหลักโภชนาการแต่ควรได้รับในปริมาณที่เหมาะสมและร่างกายสามารถดึงไปใช้ประโยชน์ได้ทั้งหมดไม่เดิดการสะสม

 

download PDF

Related Articles

จีน ห้ามค้า-บริโภคสัตว์ป่าทุกชนิด

เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2563 คณะกรรมการสภาประชาชนแห่งชาติจีน (NPC) ซึ่งเป็นองค์กรนิติบัญญัติสูงสุดของจีน ประกาศห้ามการซื้อขายสัตว์ป่า และการบริโภคสั...

มาเก๊ากำหนดปริมาณสารพิษจากเชื้อรา สูงสุดที่ยอมให้พบได้ในอาหาร

เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2559 เขตบริหารพิเศษมาเก๊าแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน (Macao Special Administrative Region of the People's Republic of China) ได...