สรุปผลการประชุม ประชุม EWG-MRL ครั้งที่ 12 ณ กรุงมะนิลา ประเทศฟิลิปปินส์

สรุปผลการประชุม ประชุม EWG-MRL ครั้งที่ 12 ณ กรุงมะนิลา ประเทศฟิลิปปินส์

            การประชุมคณะทำงาน The ExpertWorking Group on Harmonization of Maximun Residue Limits (MRLs) of Pesticide Among ASEAN

Countries (EWG-MRL) มีความสำคัญในการกำหนดMRLs สำหรับสินค้าที่ค้าขายในกลุ่มประเทศอาเซียนรวมทั้งเป็นเวทีเพื่อเตรียมในการเสนอให้ Codex กำหนด MRL สำหรับสินค้าสำคัญต่อประเทศในกลุ่มอาเซียนต่อไป การประที่ผ่านมาประเทศไทยมี บทบาทนำในการผลักดันกำหนดค่า ASEAN MRL สำหรับพืชที่สำคัญในการค้าของอาเซียนบนพื้นที่ฐานข้อมูลของประเทศสมาชิกเอง โดยเฉพาะรายการที่ไม่มี Codex MRL

            ที่ประชุม EWG-MRL ครั้งที่12 ณ กรุงมะนิลา ประเทศฟิลิปปินส์ พิจารณาข้อมูลการศึกษาทดลองสารพิษตกค้างตาม ที่ผู้แทนประเทศไทยจัดทำและนำเสนอตามแนวทางสากล

 

download PDF

Related Articles

สิงคโปร์ประกาศแก้ไขมาตรฐานวัตถุเจือปนอาหาร และสารเคมีตกค้าง (MRLs)

เมื่อวันที่ 4 มกราคม 2561 หน่วยงานอาหาร-เกษตรและสัตวแพทย์สิงคโปร์ (Agri-Food and Veterinary Authority of Singapore : AVA) ประกาศแก้ไขมาตรฐานวัตถุเจือป...

USFDA เตรียมออกฉลาก Nutrition Facts ใหม่

USFDA เตรียมออกฉลาก Nutrition Facts ใหม่           สำนักงานอาหารและยาแห่งสหรัฐอเมริกา หรือ US Food and Drug Administration...