สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ประกาศเรื่อง แก้ไขเพิ่มเติมประกาศกระทรวงสาธารณสุขหลายฉบับ ที่กำหนดมาตรฐานอาหารที่มีสารปนเปื้อน

          เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2563 สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข ได้ออกประกาศฉบับที่ 413 (พ.ศ.2563) เรื่อง แก้ไขเพิ่มเติมประกาศกระทรวงสาธารณสุขหลายฉบับที่กำหนดมาตรฐานอาหารที่มีสารปนเปื้อนเพื่อรวบรวมข้อกำหนดเกี่ยวกับมาตรฐานอาหารที่มีสารปนเปื้อนตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขที่เกี่ยวข้องหลายฉบับไว้ด้วยกันและปรับปรุงให้สอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบัน ซึ่งมีผลบังคับใช้เมื่อพ้นกำหนด 180 วัน นับจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา หรือตั้งแต่วันที่ 16 พฤศจิกายน 2563 เป็นต้นไป โดยมีรายละเอียด ดังนี้

1. ประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 23 (พ.ศ.2522) เรื่อง กำหนดน้ำมันถั่วลิสงเป็นอาหารควบคุมเฉพาะและกำหนดคุณภาพหรือมาตรฐานวิธีการผลิตและฉลากสำหรับน้ำมันถั่วลิสง ลงวันที่ 13 กันยายน พ.ศ. 2522

 • ให้ยกเลิกความในข้อ 6 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน “ข้อ 6 ถ้ามีการใช้วัตถุเจือปนอาหาร (Food Additives) ให้มีได้ตามชนิดและปริมาณที่กำหนดไว้ในบัญชีท้ายประกาศนี้”
 • ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นข้อ 6/1 “ข้อ 6/1 ในกรณีที่มีสารปนเปื้อนให้ตรวจพบได้ไม่เกินปริมาณสูงสุดที่กำหนดตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยมาตรฐานอาหารที่มีสารปนเปื้อน”
 • ให้ยกเลิกบัญชีสารปนเปื้อน (Contaminants) ท้ายประกาศ

2. ประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 56 (พ.ศ.2524) เรื่อง น้ำมันปาล์ม ลงวันที่ 20 มกราคม พ.ศ. 2524

 • ให้ยกเลิกความในข้อ 6 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน “ข้อ 6 น้ำมันปาล์มที่ใช้วัตถุเจือปนอาหาร (Food Additives) ต้องใช้ตามชนิดและปริมาณที่กำหนดไว้ในบัญชีท้ายประกาศนี้เท่านั้น”
 • ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นข้อ 6/1 “ข้อ 6/1 ในกรณีที่มีสารปนเปื้อนให้ตรวจพบได้ไม่เกินปริมาณสูงสุดที่กำหนดตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยมาตรฐานอาหารที่มีสารปนเปื้อน”
 • ให้ยกเลิกบัญชีสารปนเปื้อน (Contaminants) ท้ายประกาศ

3. ประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 57 (พ.ศ.2524) เรื่อง น้ำมันมะพร้าว ลงวันที่ 20 มกราคม พ.ศ. 2524

 • ให้ยกเลิกความในข้อ 4 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน “ข้อ 4 น้ำมันมะพร้าวที่ใช้วัตถุเจือปนอาหาร (Food Additives) ต้องใช้ตามชนิดและปริมาณที่กำหนดไว้ในบัญชีท้ายประกาศนี้เท่านั้น”
 • ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นข้อ 4/1 “ข้อ 4/1 ในกรณีที่มีสารปนเปื้อนให้ตรวจพบได้ไม่เกินปริมาณสูงสุดที่กำหนดตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยมาตรฐานอาหารที่มีสารปนเปื้อน”
 • ให้ยกเลิกบัญชีสารปนเปื้อน (Contaminants) ท้ายประกาศ

4. ประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 83 (พ.ศ.2527) เรื่อง ช็อกโกแลต ลงวันที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2527

 • ให้ยกเลิกความใน (7) ของข้อ 3 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน “ตรวจพบสารปนเปื้อนไม่เกินปริมาณสูงสุดที่กำหนดตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยมาตรฐานอาหารที่มีสารปนเปื้อน”

5. ประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 195 (พ.ศ.2543) เรื่อง เครื่องดื่มเกลือแร่ ลงวันที่ 19 กันยายน พ.ศ. 2543

 • ให้ยกเลิกความใน (6) ของข้อ 4 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน “ตรวจพบสารปนเปื้อนไม่เกินปริมาณสูงสุดที่กำหนดตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยมาตรฐานอาหารที่มีสารปนเปื้อน”

6. ประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 196 (พ.ศ.2543) เรื่อง ชา ลงวันที่ 19 กันยายน พ.ศ. 2543

 • ให้ยกเลิกความใน (9) ของข้อ 6 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน “ตรวจพบสารปนเปื้อนไม่เกินปริมาณสูงสุดที่กำหนดตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยมาตรฐานอาหารที่มีสารปนเปื้อน”

7. ประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 198 (พ.ศ.2543) เรื่อง น้ำนมถั่วเหลืองในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท ลงวันที่ 19 กันยายน พ.ศ. 2543

 • ให้ยกเลิกความใน (7) และ (12) ของข้อ 5 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน “ตรวจพบสารปนเปื้อนไม่เกินปริมาณสูงสุดที่กำหนดตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยมาตรฐานอาหารที่มีสารปนเปื้อน”

8. ประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 204 (พ.ศ.2543) เรื่อง น้ำส้มสายชู ลงวันที่ 19 กันยายน พ.ศ. 2543

 • ให้ยกเลิกความใน (2) ของข้อ 5 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน “ตรวจพบสารปนเปื้อนไม่เกินปริมาณสูงสุดที่กำหนดตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยมาตรฐานอาหารที่มีสารปนเปื้อน”

9. มีประกาศกระทรวงสาธารณสุขอีก 11 ฉบับ ที่มีการปรับปรุงให้สอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบัน

 

ที่มา :  ราชกิจจานุเบกษา. ประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 413 (พ.ศ. 2563) ออกตามความในพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. 2522 เรื่อง แก้ไขเพิ่มเติมประกาศกระทรวงสาธารณสุขหลายฉบับที่กำหนดมาตรฐานอาหารที่มีสารปนเปื้อน. http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2563/E/118/T_0013.PDF

 

สามารถติดตามข่าวสารกับ FIC ทางสังคมออนไลน์ได้ที่ http://www.facebook.com/NFI.FIC

และทาง LINE Official : @FIC.NFI (มี @ นำหน้านะคะ) หรือ Scan QR Code ด้านบนขวามือ

download PDF

Related Articles

เกาหลีใต้เตรียมใช้ระบบ “Positive List”

เกาหลีใต้ได้เตรียมใช้ระบบ Positive List MRL สำหรับสารกำจัดศัตรูพืชในอาหาร ที่กำหนดให้พบการตกค้างได้ในชนิดและปริมาณที่ระบุ นอกเหนือจากนั้นจะตรวจพบได้ไม...

สหภาพยุโรปกำหนดปริมาณที่บริโภคได้ของแคดเมียมในอาหาร

สหภาพยุโรปกำหนดปริมาณที่บริโภคได้ของแคดเมียมในอาหาร             หน่วยงานความปลอดภัยอาหารแห่ง...