จีนเปิดโครงการรณรงค์อาหารปลอดภัยพร้อมเร่งพัฒนามาตรฐาน SMEs

จีนเปิดโครงการรณรงค์อาหารปลอดภัยพร้อมเร่งพัฒนามาตรฐาน SMEs

            นับจากที่จีนเผชิญกับวิกฤตการณ์เมลามีนปนเปื้อนในอาหารหลายชนิด และรุนแรงจนถึงขั้นมีผู้เสียชีวิตและเจ็บป่วยหลายราย จีนก็ได้พยายามเรียกความเชื่อมั่นของผู้บริโภคกลับคืนมาด้วยหลากหลายกลยุทธ์ ล่าสุดออกโครงการรณค์อาหารและปลอดภัย โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อรับประกันว่าอาหารทุชนิดที่ผลิตจากจีนปราสจากสิ่งปลอมปนที่อันตราย และมีสารเจือปน อยู่ในระดับที่ไม่ก่อให้กิดอันตรายต่อผู้บริโภค โครงการดังกล่าวเริ่มดำเนินการไปเมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2551 เป็นการรี่วมมือกันขององค์กรภาครัฐ 9 องค์กรมีระยะดำเนินงาน 4เดือน แบ่งเป็น 3ระยะเวลาดังนี้ 

           

ระยะที่ 1ตั้งแต่เริ่มโครงการ วันที่ 10 มกราคม 2552 ดำเนินการตรวจสอบความถูกต้องและประเมินความเสี่ยงสำหรับขั้นตอนการผลิตของโรงงานผลิตอาหาร

            ระยะที่ 2 ตั้งแต่วันที่ 11 มกราคม –วันที่ 10 มีนาคม 2552 เจ้า

หน้าที่ดำเนินการตรวจสอบประเมินโรงงานผลิตอาหารหรือพื้นที่ที่ทำการผลิตซึ่งคาดว่าจะไม่ได้มาตรฐานและผลิตภัณฑ์ที่มีโอกาสไม่ปลอดภัยสูง รวมถึงการสุ่มผลิตภัณฑ์อาหารที่วางจำหน่ายในตลาดเพื่อตรวจสอบความปลอดภัย

            ระยะที่ 3 ตั้งแต่วันที่ 11 มีนาคม – วันที่ 10 เมษายน 2552 พิจารณาบทลงโทษบริษัทที่ดำเนินการผลิตวัตถุเจือปนอาหาร

download PDF

Related Articles

USFDA มีข้อแนะนำสำหรับอุตสาหกรรมประมง ที่เสี่ยงต่อสาร CFP

USFDA มีข้อแนะนำสำหรับอุตสาหกรรมประมง ที่เสี่ยงต่อสาร CFP                       เมื่อวันที่ ...

อเมริกาเพิ่มการตรวจสอบด้านอาหารปลอดภัย

​อเมริกาเพิ่มการตรวจสอบด้านอาหารปลอดภัย หน่วยงานของรัฐที่กำกับดูแลด้าน อาหารปลอดภัยในสหรัฐอเมริกา อาทิเช่น สำนักงานอาหารและยา (Food and Drug Admini...