จีนเปิดโครงการรณรงค์อาหารปลอดภัยพร้อมเร่งพัฒนามาตรฐาน SMEs

จีนเปิดโครงการรณรงค์อาหารปลอดภัยพร้อมเร่งพัฒนามาตรฐาน SMEs

            นับจากที่จีนเผชิญกับวิกฤตการณ์เมลามีนปนเปื้อนในอาหารหลายชนิด และรุนแรงจนถึงขั้นมีผู้เสียชีวิตและเจ็บป่วยหลายราย จีนก็ได้พยายามเรียกความเชื่อมั่นของผู้บริโภคกลับคืนมาด้วยหลากหลายกลยุทธ์ ล่าสุดออกโครงการรณค์อาหารและปลอดภัย โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อรับประกันว่าอาหารทุชนิดที่ผลิตจากจีนปราสจากสิ่งปลอมปนที่อันตราย และมีสารเจือปน อยู่ในระดับที่ไม่ก่อให้กิดอันตรายต่อผู้บริโภค โครงการดังกล่าวเริ่มดำเนินการไปเมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2551 เป็นการรี่วมมือกันขององค์กรภาครัฐ 9 องค์กรมีระยะดำเนินงาน 4เดือน แบ่งเป็น 3ระยะเวลาดังนี้ 

           

ระยะที่ 1ตั้งแต่เริ่มโครงการ วันที่ 10 มกราคม 2552 ดำเนินการตรวจสอบความถูกต้องและประเมินความเสี่ยงสำหรับขั้นตอนการผลิตของโรงงานผลิตอาหาร

            ระยะที่ 2 ตั้งแต่วันที่ 11 มกราคม –วันที่ 10 มีนาคม 2552 เจ้า

หน้าที่ดำเนินการตรวจสอบประเมินโรงงานผลิตอาหารหรือพื้นที่ที่ทำการผลิตซึ่งคาดว่าจะไม่ได้มาตรฐานและผลิตภัณฑ์ที่มีโอกาสไม่ปลอดภัยสูง รวมถึงการสุ่มผลิตภัณฑ์อาหารที่วางจำหน่ายในตลาดเพื่อตรวจสอบความปลอดภัย

            ระยะที่ 3 ตั้งแต่วันที่ 11 มีนาคม – วันที่ 10 เมษายน 2552 พิจารณาบทลงโทษบริษัทที่ดำเนินการผลิตวัตถุเจือปนอาหาร

download PDF

Related Articles

สหราชอาณาจักรอนุมัติ“Traffic Light Labeling”ฉลากต่อยอดของระบบ GDA

สหราชอาณาจักรอนุมัติ“Traffic Light Labeling”ฉลากต่อยอดของระบบ GDA             สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษ...

FSANZ ปรับ Food Standard Code บางรายการ

FSANZ ปรับ Food Standard Code บางรายการ สำนักงานมาตรฐานอาหารประเทศออสเตรียและนิวซีแลนด์ (Food Standards Australia New Zealand: FSANZ) ประกาศปรับมาต...