ออสเตรเลียจัดทำรายงานประเมินความเสี่ยงการนำเข้าเนื้อไก่ฉบับสุดท้าย

ออสเตรเลียจัดทำรายงานประเมินความเสี่ยงการนำเข้าเนื้อไก่ฉบับสุดท้าย

ปัจจุบันออสเตรเลียอนุญาตให้มีการนำเข้าไก่ปรุงสุกจากอเมริกา เดนมาร์กไทย และนิวซีแลนด์ แต่ความกังวลเรื่องเชื้อไวรัสที่อาจติดมาจากการนำเข้าเนื้อไก่ทำให้ออสเตรเลียจัดทำรายงานประเมินความเสี่ยง ด้านการนำเข้าเนื้อไก่มาตั้งแต่เดือนมิถุนายน 2549 โดยล่าสุดได้จัดทำรายงานประเมินความเสี่ยงการนำเข้าเนื้อไก่ฉบับ สุดท้าย (Final Generic Import Risk Analysis Report for Chicken Meat) และเปิดโอกาสให้ผู้ที่มีส่วนเกียวข้องเสนอข้อคิดเห็นจนถึงวันที่ 1 ธันวาคม 2551 ทั้งนี้ มาตรการจัดการความเสี่ยงต่อไวรัสชนิดต่างๆในรายงานฉบับสุดท้าย ระบุดังนี้

-เชื้อไวรัส highly pathogenic notifiable avian influenza (HPNAI) ในเนื้อไก่ที่นำเข้ามายังออสเรียไม่ว่ามาจากไก่เนื้อที่เลี้ยงในประเทศหรือโซนที่ปลอดจากเชื้อไข้หวัดนก ชนิดนี้ ผลิตภัณฑ์ควรได้รับการแปรรูปจากต่างประเทศเท่านั้น ภายใต้การควบคุมคุณภาพเพื่อเป็นการทำลายเชื้อไวรัส และต้องได้รับความร้อนระดับ 70*C อย่างน้อย 1 นาที

download PDF

Related Articles

สหรัฐฯ เสนอร่างกฎหมายความปลอดภัยอาหารแปรรูป

สหรัฐฯ เสนอร่างกฎหมายความปลอดภัยอาหารแปรรูป             วุฒิสมาชิกสหรัฐอเมริกาเสนอแก้ไขร่างก...

นิวซีแลนด์ ประกาศแก้ไขปริมาณสารพิษตกค้างสูงสุด สำหรับสารเคมีทางการเกษตรหรือทางปศุสัตว์ ปี 2561

เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2561 กระทรวงอุตสาหกรรมขั้นพื้นฐานของนิวซีแลนด์ (Ministry of Primary Industries, MPI) ได้ประกาศแก้ไขปริมาณสารพิษตกค้างสูงสุดส...