ไต้หวันแก้ไขมาตรฐานปริมาณสารกำจัดแมลง และศัตรูพืชตกค้างสูงสุดในผลิตภัณฑ์จากสัตว์

       เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2563 สำนักงานอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุขและสวัสดิการของไต้หวัน (Taiwan’s Ministry of Health and Welfare’s Food and Drug Administration : TFDA) ได้ประกาศแก้ไขมาตรฐานปริมาณสารกำจัดแมลงและศัตรูพืชตกค้างสูงสุดในผลิตภัณฑ์จากสัตว์ (Animal products) โดยมาตรฐานดังกล่าวมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 20 พฤษภาคม 2563 เป็นต้นไป ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

  1. มาตรฐานนี้มีการกำหนดไว้ตามบทบัญญัติของวรรคที่ 2 มาตรา 15 แห่งพระราชบัญญัติความปลอดภัยและสุขาภิบาลอาหาร
  2. การตรวจสอบปริมาณสารกำจัดแมลงและศัตรูพืชตกค้าง จะรวมถึงอนุพันธ์ของสารกำจัดแมลงและศัตรูพืชด้วย ซึ่งค่า MRLs (ppm) คำนวณจากปริมาณสารตกค้างที่ตรวจพบจริงต่อน้ำหนักของผลิตภัณฑ์ที่วางจำหน่าย
  3. ปริมาณสารกำจัดแมลงและศัตรูพืชตกค้างสูงสุดในผลิตภัณฑ์จากสัตว์ (Animal products) แสดงดังตารางด้านล่างนี้

          สามารถสืบค้นข้อมูลมาตรฐานปริมาณสารกำจัดแมลงและศัตรูพืชตกค้างสูงสุดในผลิตภัณฑ์จากสัตว์(Animal products) (ฉบับเต็ม) ได้ที่ : https://consumer.fda.gov.tw/Law/Detail.aspxnodeID=518&lang=1&lawid=132&fbclid=IwAR3Y8bXIQQm12ZinYgJcQuNN18bowRsCCzWhldxahEEoX9hedOrLaG7H5LI

ที่มา : Taiwan Food and Drug Administration. Standards for Pesticide Residue Limits in Animal Products. https://consumer.fda.gov.tw/Law/Detail.aspx?nodeID=518&lang=1&lawid=132&fbclid=IwAR3Y8bXIQQm12ZinYgJcQuNN18bowRsCCzWhldxahEEoX9hedOrLaG7H5LI.

download PDF

Related Articles

ด้านค่าสารตกค้าง (maximum levels:MLs) EU กำหนดค่าสูงสุดของสาร PAHs

ด้านค่าสารตกค้าง (maximum levels:MLs) EU กำหนดค่าสูงสุดของสาร PAHs เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2558 สหภาพยุโรปออกประกาศ Commission Regulation (EU) 2015/1...

EU แก้ไขรายชื่อสารปรุงแต่งกลิ่นอาหาร

สหภาพยุโรปได้ออกประกาศ Commission Regulation (EU) 2017/1250 ลงวันที่ 11 กรกฎาคม 2560 แก้ไข Annex 1 ของกฎระเบียบ Regulation (EU) 1334/2008 เกี่ยวกับสาร...