ญี่ปุ่นปรับแก้ไขปริมาณสารตกค้างสูงสุด ของสารกำจัดแมลงและศัตรูพืชในอาหาร

          เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2563 กระทรวงสาธารณสุข แรงงาน และสวัสดิการของประเทศญี่ปุ่น (Ministry of Health, Labour and Welfare : MHLW) ได้ออกประกาศแก้ไข “ข้อกำหนดเฉพาะและมาตรฐานสำหรับอาหารและวัตถุเจือปนอาหาร” ในการแก้ไขนี้ได้ปรับแก้ปริมาณสารตกค้างสูงสุดของสารกำจัดแมลงและศัตรูพืช 5 รายการ ประกอบด้วย Ametoctradin, Picarbutrazox, Pyridine, Prothioconazole และ Penthiopyrad นอกจากนี้ยังได้กำหนดปริมาณสารตกค้างสูงสุดเพิ่มเติมอีก 1 รายการ คือ Pyroxasulfone ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ประกาศ (30 มิถุนายน 2563) เป็นต้นไป  โดยมีรายละเอียด ดังนี้

              สำหรับปริมาณสารตกค้างสูงสุดที่ยอมให้พบได้ในอาหารของ Picarbutrazox, Pyridine, Prothioconazole และ Penthiopyrad มีผลบังคับใช้หลังจากวันประกาศใช้ 1 ปี (30 มิถุนายน 2564) เป็นต้นไป

ที่มา :

  1. Chemlinked. Japan Revises the Maximum Residue Limits of Pesticides in Food. https://food.chemlinked.com/news/food-news/japan-revises-the-maximum-residue-limits-of-pesticides-in-food.
  2. https://www.mhlw.go.jp/content/000645540.pdf.

download PDF

Related Articles

จีน ประกาศอนุญาตให้ใช้วัตถุเจือปนอาหารเพิ่มเติม 3 ชนิด

        เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2559 สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพและวางแผนครอบครัวแห่งชาติของสาธารณรัฐประชาชนจีน (NHFPC) ประกาศอนุญาตให้...

ไต้หวันบังคับใช้มาตรการป้องกันไข้หวัดนกและโรคนิวคาสเซิล

ไต้หวันบังคับใช้มาตรการป้องกันไข้หวัดนกและโรคนิวคาสเซิล                 ...