ญี่ปุ่นปรับแก้ไขปริมาณสารตกค้างสูงสุด ของสารกำจัดแมลงและศัตรูพืชในอาหาร

          เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2563 กระทรวงสาธารณสุข แรงงาน และสวัสดิการของประเทศญี่ปุ่น (Ministry of Health, Labour and Welfare : MHLW) ได้ออกประกาศแก้ไข “ข้อกำหนดเฉพาะและมาตรฐานสำหรับอาหารและวัตถุเจือปนอาหาร” ในการแก้ไขนี้ได้ปรับแก้ปริมาณสารตกค้างสูงสุดของสารกำจัดแมลงและศัตรูพืช 5 รายการ ประกอบด้วย Ametoctradin, Picarbutrazox, Pyridine, Prothioconazole และ Penthiopyrad นอกจากนี้ยังได้กำหนดปริมาณสารตกค้างสูงสุดเพิ่มเติมอีก 1 รายการ คือ Pyroxasulfone ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ประกาศ (30 มิถุนายน 2563) เป็นต้นไป  โดยมีรายละเอียด ดังนี้

              สำหรับปริมาณสารตกค้างสูงสุดที่ยอมให้พบได้ในอาหารของ Picarbutrazox, Pyridine, Prothioconazole และ Penthiopyrad มีผลบังคับใช้หลังจากวันประกาศใช้ 1 ปี (30 มิถุนายน 2564) เป็นต้นไป

ที่มา :

  1. Chemlinked. Japan Revises the Maximum Residue Limits of Pesticides in Food. https://food.chemlinked.com/news/food-news/japan-revises-the-maximum-residue-limits-of-pesticides-in-food.
  2. https://www.mhlw.go.jp/content/000645540.pdf.

download PDF

Related Articles

ญี่ปุ่นอนุญาตให้จำหน่ายผลิตภัณฑ์ที่ไม่ต้องติดฉลาก

เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2563 กระทรวงเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมของญี่ปุ่น (METI) ได้ออกประกาศแก้ไข “กฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธ...

EFSA เตรียมเสนอค่า DRVs .ใหม่

EFSA DRVs .             คณะกรรมาธิการสหภาพยุโรป (European Commission) ร้องขอให้หน่วยงานความป...