FSANZ พิจารณาปรับมารตราฐานใหม่ อนุญาตฟลูออไรด์ในผลิตภัณฑ์น้ำดื่ม

FSANZ พิจารณาปรับมารตราฐานใหม่ อนุญาตฟลูออไรด์ในผลิตภัณฑ์น้ำดื่ม

สำนักงานมาตรฐานอาหารของออสเตรเลีย และนิวซีแลนด์ (Food Standard Australia New

Zealand: FSANZ) เสนอให้มีการปรับมาตรฐานผลิตภัณฑ์น้ำดื่มบรรจุขวด ได้

           

ถึงแม้ว่าฟลูออไรด์จะสามรถได้จากแหล่งน้ำธรรมชาติแล้วแต่ในการผลิตน้ำดื่มบรรจุขวด ผู้ผลิตมักจะเติมฟลูออไรด์ลงไปด้วยเนื่องจากฟลูออไรด์มีคุณสมบัติป้องกันอาการฟันผุได้ แต่ถ้าหากว่า มีการเติมในปริมาณมากเกินไปจะทำให้มีอาการที่เรียกว่า ฟันตกกระ และยังเกิดการเป็นพิษต่อร่างกายอีกด้วย

           

The Australian Beverages Council กำหนดให้น้ำดื่มบรรจุขวดจะต้องมีฟลูออไรด์ในปริมาณ0.6-1.0 มิลลิกรัม/ลิตร รวมปริมาณฟลูออไรด์ในธรรมชาติ นอกจากนี้ผลิตภัณฑ์น้ำดื่มที่จะจำหน่ายนั้น จะต้องผานขั้นตอนการประเมินความปลอดภัยโดย FSANZ เสียก่อน และต้องระบุปริมาณฟลูออไรด์ในฉลากให้ชัดเจนด้วย ขณะนี้ทาง FSANZ ได้เปิดให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง อย่างเช่น กลุ่มผู้ผลิต นักวิชาการ ผู้บริโภค ผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพ ฯลฯ แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับมาตรฐานดังกล่าว

            สำหรับอุตสาหกรรมการผลิตน้ำดื่มของไทยเป็นการผลิตและจำหน่ายเพื่อบริโภคในประเทศเป็นส่วนใหญ่ ส่วนผลิตภัณฑ์ส่งออกคือน้ำแร่ธรรมชาติบรรจุขวด ตลาดส่งออกหลักได้แก่ กัมพูชา สิงคโปร์ ลาว ไต้หวัน ออสเตรเลีย เป็นต้น ซึ่งคุณภาพและความปลอดภัยของน้ำดื่มบรรจุขวดของไทยจะเป็นไปตามมาตรฐานผลิตเพื่ออุตสาหกรรม ของผู้บริโภค

download PDF

Related Articles

ญี่ปุ่นแจ้งการแก้ไขมาตรฐานสารเคมีตกค้างในอาหาร และพืชผลทางการเกษตร

ญี่ปุ่นแจ้งการแก้ไขมาตรฐานสารเคมีตกค้างในอาหาร และพืชผลทางการเกษตร             กระทรวงสาธารณ...

EU ปรับปรุงค่ามาตรฐานสารเคมีทางการเกษตรตกค้าง ในสินค้าเกษตรนำเข้า

สหภาพยุโรปออกประกาศ COMMISSION REGULATION (EU) 2016/67 of 19 January 2016 ปรับปรุงภาคผนวก II, III และ V ของระเบียบ Regulation (EC) No 396 / 2005 เรื่อ...