โคเด็กซ์ชะลอ Gold Standard สำหรับผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร

โคเด็กซ์ชะลอ Gold Standard สำหรับผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร

รายงานจากสมาคมพันธมิตรระหว่างประเทศด้านอาหารเสริม  (International Alliance ofDietary/Food Supplementary Associations) หรือ IADSA ระบุว่าคณะกรรมการโคเด็กซ์ (Codex Alimentarius)  กำลังทบทวนมาตรฐาน Gold Standard ของสินค้าในกลุ่มผลิตภัณฑ์สารอาหารโดยเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลด้านวิทยาศาตร์และผลการประเมินความเสี่ยงที่มีต่อสุขภาพ  เนื่องจากพบว่ายังมีข้อสงสัยในรายงานทางวิทยาศาตร์และผลการประเมินความเสี่ยงที่มีต่อสุขภาพ ซึ่งอาจส่งผล ให้การประกาศใช้มาตรฐานต้องเลื่อนออกไป

            การพิจารณาการผลิตภัณฑ์เสริมอาหารของคณะกรรมการโคเด็กซ์ ต้องใช้ความละเอียดรอบคอบเป็นพิเศษ เนื่องจากต้องอาศัยฐานข้อมูลประเมินความเสี่ยงของสารที่ใช้ผลิตเป็นผลิตภัณฑ์ซึ่งอาจจะส่งผลต่อผู้บริโภค ข้อมูลทางระบาดวิทยาของการเจ็บป่วยที่อาจมีสาเหตุจากการบริโภคผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร รวมทั้งยังต้องพิจารณา ถึงการกล่าวอ้างผลทางสุขภาพ (Health Claims) ที่ผู้ผลิตอาจนำไปใช้เพื่อโฆษณาชวนเชื่อสินค้าด้วย

            สำหรัรีบประเด็นสำคัญที่มีการพิจารณาทบทวน อาทิเช่น

-การใช้คำว่า Clinical บนฉลาก ซึ่งมีหลายประเทศเห็นควรให้ยกเว้นการใช้คำนี้

-ผลการทดสอบทางวิทยาศสตร์ที่เชื่อถือได้ในการกล่าวอ้างทางสุขภาพ ยังไม่เป็นที่ยอมรับ

- การกลาวอ้างทางโภชนาการ (Nutrition Claims) โดยสำนักความปลอดภัยอาหารแห่งสหภาพยุโรป หรือ (European Food Safety Authorities)ได้แย้งว่าผลการศึกษาของโคเด็กซ์ในด้านนี้

download PDF

Related Articles

FDA สหรัฐฯ ออกกฏนระเบียบมาตรฐานการผลิตนมผงสูตรสำหรับทารก

FDA สหรัฐฯ ออกกฏนระเบียบมาตรฐานการผลิตนมผงสูตรสำหรับทารก               องค์การอาหารและยาของสหรัฐอเมริกา (U.S. Fo...

มาตรการฉลากสิ่งแวดล้อมอินเดีย

มาตรการฉลากสิ่งแวดล้อมอินเดีย                 กรมการค้าระหว่างประเทศ แจ้...