ญี่ปุ่นผ่อนปรนข้อกำหนดด้านระเบียบการแสดงฉลากอาหาร ในช่วงการระบาดของ COVID-19

      เนื่องจากสภาวการณ์การระบาดของ COVID-19 ผู้ประกอบการญี่ปุ่นบางรายมีการเปลี่ยนแปลงกระบวนการผลิตหรือใช้ส่วนประกอบอาหารที่แตกต่างออกไป ซึ่งการเปลี่ยนแปลงเหล่านั้นย่อมเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ และนำไปสู่ความไม่สอดคล้องกันของเนื้อหาที่ระบุในฉลากอาหารและส่วนประกอบของอาหารที่แท้จริง

  1. ยอมรับการยืนยันตัวตนทางออนไลน์

ตามประกาศที่ออกร่วมกันระหว่างกระทรวงเกษตร ป่าไม้ และประมง (MAFF) และหน่วยงานคุ้มครองผู้บริโภค (CAA) ของญี่ปุ่น ผู้ประกอบการจะต้องเผยแพร่ข้อมูลที่เป็นความจริงผ่านการประกาศหรือลงเว็บไซต์ ในกรณีข้อมูลดังรายการต่อไปนี้ไม่สอดคล้องกับความจริง

  • วัตถุดิบ - กรณีที่วัตถุดิบที่ผลิตหรือนำเข้า และใช้ในกรณีที่เป็นอาหารสดและอาหารแปรรูป
  • แหล่งกำเนิดของวัตถุดิบ
  • วัตถุเจือปนอาหาร
  • ปริมาณสารอาหาร
  • ผู้ผลิต
  • โรงงานแปรรูปอาหาร

         นอกจากนี้ ไม่จำเป็นต้องแจ้ง “การเปลี่ยนแปลงอื่นในวัตถุดิบที่อาจก่อให้เกิดความผิดปกติในทางโภชนาการ (แคลอรี)”

       2. การปรับเปลี่ยนการแสดงฉลากของข้อมูลผู้ผลิต

          CAA ได้ประกาศวิธีการแสดงฉลากของผู้ผลิต ซึ่งโดยส่วนใหญ่เกี่ยวข้องกับการแสดงฉลากของผู้ผลิตและรหัสประจำตัวผู้ผลิต เมื่อผลิตภัณฑ์อาหารมีการผลิต (หรืออยู่ในกระบวนการผลิต) โดยมีการแจ้งผู้ผลิตที่แตกต่างจากที่ระบุไว้ในฉลาก ผู้ประกอบการต้องแนบเอกสารเพิ่มเติมไปยังหน่วยงานคุ้มครองผู้บริโภค (CAA) การแสดงฉลากของผู้ผลิตต้องเป็นไปตาม Notification Form – Form No.1 การแสดงฉลากรหัสประจำตัวผู้ผลิตให้เป็นไปตาม Notification Form – Form No.2 (การผลิตที่โรงงานของตนเอง) และ Notification Form – Form No.2 (จ้างโรงงานอื่นผลิต)

หมายเหตุ : ผู้บริโภคที่ต้องการสอบถามเกี่ยวกับรายชื่อผู้ผลิตหรือรหัสประจำตัวผู้ผลิตสามารถค้นหาได้จากคู่มือแสดงรายชื่อ และสถานที่ของผู้ผลิตที่ถูกต้อง ทั้งนี้ หากผู้ประกอบการรายใดที่ต้องการเปิดเผยข้อมูลของตนเองให้ติดต่อไปได้ที่หน่วยงานคุ้มครองผู้บริโภค (CAA)

 

ที่มา : Chemlinked. Japan Relaxes Food Labeling Regulatory Requirements during COVID-19 Pandemic.https://food.chemlinked.com/news/food-news/japan-relaxes-food-labeling-regulatory-requirements-during-covid-19-pandemic.

download PDF

Related Articles

ความคืบหน้า Food Protection Plan ของสหรัฐฯช่วง 6 เดือน แรก

ความคืบหน้า Food Protection Plan ของสหรัฐฯช่วง 6 เดือน แรก หลังจากที่สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาสหรัฐฯ ประกาศแผนการคุ้มครองอาหาร (Food Protecti...

เม็กซิโกแก้ไขข้อกำหนดการติดฉลากสินค้าอาหารและเครื่องดื่ม

เม็กซิโกแก้ไขข้อกำหนดการติดฉลากสินค้าอาหารและเครื่องดื่ม                     ประเทศเม็กซิโกแก้ไขก...