เกาหลีใต้แก้ไขมาตรฐานวัตถุเจือปนอาหารและ MRLs

สาธารณรัฐเกาหลี (ประเทศเกาหลีใต้) ได้ลงประกาศแจ้งเวียนมาตรการสุขอนามัยและสุขอนามัยพืช (SPS) และมาตรการอุปสรรคทางเทคนิคต่อการค้า (TBT) สำหรับประเทศสมาชิกองค์การการค้าโลก รอบแจ้งเวียนระหว่างวันที่ 16-30 เมษายน 2563 โดยส่วนที่อาจมีผลกระทบต่อการส่งออกสินค้าเกษตรและอาหารของไทยคือการแก้ไขและเสนอแก้ไขมาตรฐานต่าง ๆ ดังนี้

  1. แก้ไขมาตรฐานและข้อมูลจำเพาะสำหรับวัตถุเจือปนอาหาร
  1. ข้อกำหนดใหม่สำหรับ Propionic acid กำหนดให้ปริมาณที่อนุญาตให้พบได้ในอาหารต่ำกว่า 0.10 mg/kg ยกเว้นในวัตถุดิบที่มีแหล่งกำเนิดจากสัตว์ จัดเป็นปริมาณที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ
  2. ปรับแก้ข้อมูลจำเพาะของวัตถุเจือปนอาหาร 3 ชนิด ได้แก่ ขี้ผึ้ง (Beewax), สารละลาย D-Sorbitol และการเตรียม Sodium saccharin
  3. ปรับแก้วิธีการวิเคราะห์วัตถุเจือปนอาหาร 43 ชนิด และวิธีทดสอบทั่วไป 5 วิธี
  4. ปรับแก้มาตรฐานสำหรับการใช้งานวัตถุเจือปนอาหาร 25 รายการ
  5. เปลี่ยนแปลงชื่อกฎระเบียบในบังคับใช้กับอุปกรณ์การผลิตวัตถุเจือปนอาหาร
  1. เสนอแก้ไขมาตรฐานและคุณสมบัติอาหาร
  1. ทบทวนค่า MRLs ของสารกำจัดศัตรูพืช 117 ชนิด (รวมถึง Iminoctadine)
  2. ทบทวนวิธีการทดสอบทั่วไป

          ผู้เกี่ยวข้องสามารถสืบค้นเอกสาร G/SPS/N/KOR/681 และ G/SPS/N/KOR/682 เพื่อศึกษารายละเอียดเพิ่มเติม หรือสามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับกฎระเบียบดังกล่าวเหล่านี้ได้ที่สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ โทร. 0-2561-2277 ต่อ 1323 หรืออีเมล asia1.acfs@gmail.com

download PDF

Related Articles

ญี่ปุ่นปรับปรุงมาตรฐานวัตถุเจือปนอาหาร

เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2561 กระทรวงสาธารณสุข แรงงาน และสวัสดิการ ของประเทศญี่ปุ่น (Ministry of Health, Labour and Welfare : MHLW) ได้ประกาศการปรับปร...

ออสซี่ปรับกฎระเบียบนำเข้าสินค้ากุ้ง

กรมวิชาการเกษตรน้ำและสิ่งแวดล้อมของออสเตรเลีย ประกาศปรับเปลี่ยนกฎระเบียบการนำเข้ากุ้งและผลิตภัณฑ์กุ้งเพื่อการบริโภค