กระทรวงอุตสาหกรรม ประกาศ เรื่อง บัญชีรายชื่อวัตถุอันตราย (ฉบับที่ 6)

      เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2563 กระทรวงอุตสาหกรรม ได้ออกประกาศ เรื่อง บัญชีรายชื่อวัตถุอันตราย (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2563 ซึ่งมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2563 เป็นต้นไป โดยมีรายละเอียดดังนี้

  1. ให้ยกเลิกรายการเกี่ยวกับวัตถุอันตราย ในบัญชีรายชื่อวัตถุอันตรายแนบท้ายประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง บัญชีรายชื่อวัตถุอันตราย พ.ศ. 2556 ลงวันที่ 28 สิงหาคม พ.ศ. 2556 โดยให้ใช้รายการตามบัญชีรายชื่อวัตถุอันตรายแนบท้ายประกาศฉบับนี้แทน 
  2. ให้ผู้ผลิต ผู้นำเข้า ผู้ส่งออก หรือผู้มีไว้ในครอบครองซึ่งวัตถุอันตรายชนิดที่ 4 ตามประกาศฉบับนี้ ที่ได้ดำเนินการอยู่ก่อนวันที่ประกาศฉบับนี้มีผลใช้บังคับ ปฏิบัติตามคำสั่งของพนักงานเจ้าหน้าที่ภายในระยะเวลาที่พนักงานเจ้าหน้าที่กำหนด

            

ที่มา : ราชกิจจานุเบกษา. ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง บัญชีรายชื่อวัตถุอันตราย (ฉบับที่ 6) . http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2563/E/117/T_0056.PDF.

download PDF

Related Articles

EU ปรับลดปริมาณ BPA ในบรรจุภัณฑ์

 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2559 ที่ผ่านมา ได้รับแจ้งจากกรมการค้าต่างประเทศว่า สหภาพยุโรปได้แจ้งต่อองค์การการค้าโลก (World Trade Organization : WTO) เ...

EU เว้นภาษีนำเข้าสินค้าประเภทวัตถุดิบ ตั้งแต่ 1 กรกฎาคม 2561 เป็นต้นไป

เมื่อช่วงปลายเดือนมิถุนายนที่ผ่านมา EU ได้เห็นชอบกฎระเบียบ 2 ฉบับ คือ กฎระเบียบ Autonomous Tariff Quota (Council Regulation 2018/913) กฎระเบีย...