แคนาดา ประกาศอนุญาตให้ใช้ Invertase จากแหล่งสิ่งที่มีชีวิตเป็นวัตถุเจือปนอาหาร

            เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2563 กระทรวงสาธารณสุขแคนาดา (Health Canada) อนุญาตให้ใช้ Invertase จากแหล่งสิ่งที่มีชีวิตที่มาจาก Aspergillus fijiensis และ Aspergillus japonicus  เป็นเอนไซม์สำหรับใช้ในซูโครสที่ใช้ในการผลิต fructooligosaccharides ซึ่งระเบียบดังกล่าวมีผลบังคับตั้งแต่วันที่ 30 มีนาคม 2563 เป็นต้นไป โดยมีรายละเอียด ดังนี้

             รายชื่อเอนไซม์ที่อนุญาตให้ใช้สำหรับผลิตอาหารของแคนาดา สามารถสืบค้นข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : https://www.canada.ca/en/health-canada/services/food-nutrition/food-safety/food-additives/lists-permitted/5-enzymes.html

 

ที่มา : Health Canada. Notice of Modification to the List of Permitted Food Enzymes to Enable the Use of Aspergillus fijiensis as a Source Organism for Invertase. https://www.canada.ca/en/health-canada/services/food-nutrition/public-involvement-partnerships/modification-permitted-food-enzymes-aspergillus-fijiensis.html

download PDF

Related Articles

EU แก้ไขปริมาณสารพิษตกค้างสูงสุดของสารกำจัดแมลง และศัตรูพืชในสินค้าพืชและสัตว์บางชนิด

เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2561 คณะกรรมการสหภาพยุโรปได้ออกประกาศ COMMISSION REGULATION (EU) 2018/685 of 3 May 2018 amending Annexes II, III and IV to Regu...

USFDA เตรียมปรับรูปแบบ Nutrition Facts สำหรับชาวอเมริกัน

การวิจัยของสำนักงานอาหารและยาแห่งสหรัฐอเมริกา หรือ US Food and Drug Administration (USFDA) ในประเด็นรูปแบบฉลากโภชนาการ (Nutritionfacts) ที่เหมาะสมเ...