ญี่ปุ่นปรับแก้ไขมาตรฐานวัตถุเจือปนอาหารและสารกำจัดแมลงและศัตรูพืช

เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2563 กระทรวงสาธารณสุข แรงงาน และสวัสดิการของประเทศญี่ปุ่น (Ministry of Health, Labour and Welfare : MHLW) ได้ออกประกาศแก้ไข “ข้อกำหนดการบังคับใช้ตามพระราชบัญญัติการสุขอนามัยอาหาร” และ “ข้อกำหนดและมาตรฐานสำหรับวัตถุเจือปนอาหาร” ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 15 มกราคม 2563 เป็นต้นไป โดยมีรายละเอียดดังนี้

  1. ข้อกำหนดการบังคับใช้ตามพระราชบัญญัติการสุขอนามัยอาหาร
  • Dimethyl decarbonate (DMDC) ได้รับการกำหนดให้เป็นวัตถุเจือปนอาหาร

      2. ข้อกำหนดและมาตรฐานสำหรับอาหารและวัตถุเจือปนอาหาร

           ข้อกำหนดสำหรับวัตถุเจือปนอาหาร

  • ระบุขอบเขตการใช้งานของ Dimethyl decarbonate (DMDC), Isomalto-dextranase และ Japanese persimmon color
  • ปรับแก้ไขข้อกำหนดของสารสกัด Enju และ dl -α-tocopherol

          ข้อกำหนดสำหรับสารกำจัดแมลงและศัตรูพืช และยาสัตว์ตกค้าง

  • กำหนดปริมาณสารตกค้างสูงสุดของสารกำจัดแมลงและศัตรูพืช 6 ชนิด และยาสัตว์ตกค้าง ในอาหาร รวมถึง Amisulbrom, Gentamicin, Cyenopyrafen, Cymoxanil, Zoxamide, Furametpyr

          ค่าปริมาณสารตกค้างสูงสุด (MRLs) ของสารกำจัดแมลงและศัตรูพืชที่ปรากฏดังตารางด้านล่างนี้จะมีผลบังคับใช้อีก 6 เดือน ตั้งแต่วันที่มีประกาศผลบังคับใช้

สารกำจัดแมลงและศัตรูพืช

ประเภทอาหาร

Amisulbrom

Melon (peel), Orange (peel)

Gentamicin

Muscle, Fat, Liver, Kidney, (chickens and other poultry)

Cyenopyrafen

Watermelon (peel), Melon (peel), Orange (peel), Peach (peel, seed)

Cymoxanil

Garden peas, Cabbage, Artichoke, Melon (peel), Oriental melon (peel), Sunflower seed, Spice

Zoxamide

Potatoes, Watermelon (peel), Melon (peel), Sunflower (seed)

          นอกจากนี้ Isomalto-dextranase และ Japanese persimmon color ที่มีการผลิต นำไปใช้ในกระบวนการผลิต หรือการนำเข้า ภายใน 1 ปี นับตั้งแต่วันประกาศบังคับใช้ ไม่ต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดของระเบียบดังกล่าว สำหรับสารสกัด Enju และ dl -α-tocopherol ที่มีการผลิต นำไปใช้ในกระบวนการผลิต หรือการนำเข้า ภายใน 1 ปี นับตั้งแต่วันประกาศบังคับใช้ ต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดของระเบียบข้างต้น

ที่มา : Chemlinked. Japan Revises Food Additive Standards and Pesticide Residue Regulations. https://food.chemlinked.com/news/food-news/japan-revises-food-additive-standards-and-pesticide-residue-regulations.

download PDF

Related Articles

“Australian Grown” โลโก้บอกความเป็นออสเตรเลียบนฉลากสินค้า

ประเทศออสเตรเลีย อนุญาตให้นำสัญลักษณ์ “Australian Grown” ติดบนฉลากบรรจุภัณฑ์สินค้าอาหารทุกชนิดไม่ว่าจะเป็นห่อ ถุง กระป๋อง หรือขวด ที่ผลิตโ...

นักวิจัยเตือนกลิ่นเนยอันตรายต่อระบบหายใจ

นักวิจัยเตือนกลิ่นเนยอันตรายต่อระบบหายใจ                   นักวิจัยจาก US National...