อียิปต์ตั้งหน่วยงานใหม่ รับรองการนำเข้าสินค้าฮาลาล

เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563 มีรายงานจากสำนักงานทูตเกษตรของสหรัฐ (Foreign Agricultural Service : FAS) ว่ารัฐบาลอียิปต์ได้มีประกาศคำสั่งนายกรัฐมนตรี No.35/2020 ในการจัดตั้ง “ISEGHALAL” เป็นหน่วยงานหนึ่งเดียวที่ให้การรับรองเครื่องหมายฮาลาลสำหรับสินค้าต่างประเทศที่ต้องการนำเข้าไปยังอียิปต์ โดยเป็นบริษัทร่วมทุนระหว่างหน่วยงานของรัฐ ได้แก่

  1. กระทรวงการอิสลาม (Ministry of Islamic Affairs)
  2. กระทรวงเกษตรและพัฒนาที่ดิน (Ministry of Agriculture and Land Reclamation)
  3. หน่วยงานหลักด้านการควบคุมสินค้านำเข้าและส่งออกที่อยู่ภายใต้กระทรวงการค้าและอุตสาหกรรม(Ministry of Trade and Industry)

ทั้งนี้ในส่วนของประเทศไทย มีสำนักงานคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย (สกอท) เป็นหน่วยงานผู้ตรวจสอบ ออกหนังสือรับรองการผลิตอาหารฮาลาลและอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายฮาลาล

download PDF

Related Articles

ปากีสถานแก้ไขกฎระเบียบการนำเข้าสินค้า

เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2562 กระทรวงพาณิชย์และสิ่งทอสาธารณรัฐอิสลามปากีสถานออกประกาศคำสั่ง S.R.O.237 เพื่อแก้ไขกฎระเบียบในการนำเข้าสินค้า (Import Po...

EU กําหนดปริมาณสารตกค้างสูงสุดของ Fluralaner

คณะกรรมการสหภาพยุโรปได้ออกประกาศ Commission Implementing Regulation (EU) 2017/201 of 6 February 2017 amending Regulation (EU) No 37/2010 to classify t...