อียิปต์ตั้งหน่วยงานใหม่ รับรองการนำเข้าสินค้าฮาลาล

เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563 มีรายงานจากสำนักงานทูตเกษตรของสหรัฐ (Foreign Agricultural Service : FAS) ว่ารัฐบาลอียิปต์ได้มีประกาศคำสั่งนายกรัฐมนตรี No.35/2020 ในการจัดตั้ง “ISEGHALAL” เป็นหน่วยงานหนึ่งเดียวที่ให้การรับรองเครื่องหมายฮาลาลสำหรับสินค้าต่างประเทศที่ต้องการนำเข้าไปยังอียิปต์ โดยเป็นบริษัทร่วมทุนระหว่างหน่วยงานของรัฐ ได้แก่

  1. กระทรวงการอิสลาม (Ministry of Islamic Affairs)
  2. กระทรวงเกษตรและพัฒนาที่ดิน (Ministry of Agriculture and Land Reclamation)
  3. หน่วยงานหลักด้านการควบคุมสินค้านำเข้าและส่งออกที่อยู่ภายใต้กระทรวงการค้าและอุตสาหกรรม(Ministry of Trade and Industry)

ทั้งนี้ในส่วนของประเทศไทย มีสำนักงานคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย (สกอท) เป็นหน่วยงานผู้ตรวจสอบ ออกหนังสือรับรองการผลิตอาหารฮาลาลและอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายฮาลาล

download PDF

Related Articles

ญี่ปุ่นปรับค่ามาตรฐานสารเคมีทางการเกษตรตกค้าง ในสินค้าเกษตร 6 ชนิด

เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2562 กระทรวงสาธารณสุข แรงงาน และสวัสดิการ ของประเทศญี่ปุ่น (Ministry of Health, Labour and Welfare : MHLW)  ได้ปรับปรุงค่าม...

EU ปรับค่า MRL สาร Paromomycin

เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2561 คณะกรรมาธิการยุโรปได้ประกาศ Commission Implementing Regulation (EU) 2018/1967 โดยมีการอนุญาตให้ขยายขอบเขตการใช้ยา paromomy...