ญี่ปุ่นปรับแก้ไขวัตถุเจือปนอาหารประเภทเอสเทอร์ (Ester)

      เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2562 กระทรวงสาธารณสุข แรงงาน และสวัสดิการ ของประเทศญี่ปุ่น (Ministry of Health, Labour and Welfare : MHLW)  ได้ออกประกาศแก้ไขเอสเทอร์ (Ester) 18 ชนิด ให้อยู่ในรายการวัตถุเจือปนอาหาร ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 22 ตุลาคม 2562 เป็นต้นไป โดยมีรายการวัตถุเจือปนอาหาร 15 ชนิด ที่มีการเปลี่ยนแปลงในส่วนของ CAS No. ประเภทเอสเทอร์ (Ester) และมีการเปลี่ยนแปลงชื่อภาษาญี่ปุ่น ทั้งนี้ ภายใต้การควบคุมวัตถุเจือปนอาหารสามารถใช้วัตถุเจือปนอาหารได้เมื่ออยู่ในขอบข่ายตามข้อหนึ่งข้อใด ดังต่อไปนี้

  1. บัญชีสารที่ได้รับการกำหนดให้เป็นวัตถุเจือปนอาหาร (List of designated food additives)
  2. บัญชีรายการวัตถุเจือปนอาหารที่มีอยู่ในปัจจุบัน (List of existing food additives)
  3. บัญชีรายการสารแต่งกลิ่นรสจากธรรมชาติ (List of natural flavorings)
  4. บัญชีรายการวัตถุเจือปนอาหารโดยทั่วไปที่ใช้ในอาหาร และเครื่องดื่ม (List of general additives of food and beverage)

ที่มา :

  1. Chemlinked. Japan Food Additive Positive List of Esters Revised, Effective Since Oct. 22. https://food.chemlinked.com/news/food-news/japan-food-additive-positive-list-esters-revised-effective-oct-22.
  2. Chemlinked. MHLW decree published on Oct. 21, 2019. https://food.chemlinked.com/sites/default/files/cdn/food/file/jp_notice_designated_food_additive_-_18_esters_list_revised.pdf.

download PDF

Related Articles

สหภาพยุโรปกำหนดปริมาณสูงสุดของ 4-Methylbenzophenone ในบรรจุภัณฑ์

สหภาพยุโรปกำหนดปริมาณสูงสุดของ 4-Methylbenzophenone ในบรรจุภัณฑ์             คณะกรรมาธิการยุ...

USFDA เสนอการแก้ไขการแสดงฟอสฟอรัสบนฉลาก

USFDA เสนอการแก้ไขการแสดงฟอสฟอรัสบนฉลาก                         องค์การอาหารและยาของสหร...