โคเด็กซ์เตรียมปรับมาตรฐานอาหาร 35 รายการ

โคเด็กซ์เตรียมปรับมาตรฐานอาหาร 35 รายการ

ผลการประชุมคณะกรรมการโคเด็กซ์ในวาระที่ 31 ระหว่างที่ 30 มิถุนายน ถึง 5 กรกฏาคม 2551 ที่ผ่านมามีความคืบหน้าในการพิจารณามาตรฐานอาหารหลายรายการ ดังนี้

  1. มาตรฐานสารแต่งกลิ่นรส (Flavouring)

คณะกรรมการด้านวิทยาศาตร์สนับสนุนการแต่งกลิ่นรสในอาหาร โดยกำหนดวิธีใช้ ชนิดและปริมาณของสารที่อนุญาตให้ใช้ไม่ว่าจะเป็นสารแต่งกลิ่นรสที่ได้จากธรรมชาติหรือจากสังเคราะห์ทั้งนี้คณะกรรมการได้กำหนดให้ใช้ในปริมาณที่น้อยที่สุดและปลอดภัยต่อผู้บริโภคมากที่สุดเป็นเกณฑ์ในการพิจารณา ซึ่งสอดคล้องกับระเบียบของสหภาพยุโรปในปี 2549 ที่อนุญาตให้สารแต่งกลิ่นรส 13 ชนิด สามารถใช้ในอารได้หลังจากสำนักความปลอดภัยอาหารแห่งสหภาพยุโรปประเมินแล้วว่ามีความปลอดภัยเพียงพอ

 

 

 

              1. มาตรฐานสารตกค้างประเภทสารพิษจากเชื้อรา

สารพิษตกค้างจากเชื้อรา หรือ Mycotoxin ที่ปนเปื้อนลงสู่อาหารเป็นสารที่มีพิษต่อระบบพันธุกรรมและเป็นสาหตุของโรคมะเร็งซึ่งเป็นปัญหาที่มีความรุนแรงมากขึ้นในปัจจุบันเนื่องจากมีการนำธัญพืชที่เป็นแหล่งแพร่กระจายของสารพิษมาใช้เป็นวัตถุดิบผลิตอาหารมากขึ้น เช่น การใช้แป้งสาลีในผลิตภัณฑ์ขนมอบมีรายงานการตรวจพบสารพิษจากเชื้อราสูงถึง 500 ไมโครกรัม/กิโลกรัม คณะกรรมการโคเด็กซ์เล็งเห็นว่าควรมีการปรับลดปริมาณสูงสุดของสารพิษจากเชื้อราลงให้อยู่ในระดับต่ำสุด

download PDF

Related Articles

EU ปรับแก้กฎอาหารสัตว์น้ำเพาะเลี้ยงอินทรีย์

เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2560 สหภาพยุโรปได้ออกประกาศ Commission Implementing Regulation (EU) 2017/838  of 17 May 2017 amending Regulation (EC) No 8...

EU บังคับการติดฉลากของอาหาร 3 ประเภท

เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2561 ที่ผ่านมา คณะกรรมาธิการยุโรปได้ออกประกาศ Commission Decision (EU) 2018/1701 เพื่อขึ้นบัญชีการริเริ่มข้อเสนอจากประชากรของ...