เวียดนามออกข้อบังคับวัตถุเจือปนอาหารใหม่

เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2562 กระทรวงสาธารณสุขของประเทศเวียดนาม (Ministry of Health of Vietnam) ได้เผยแพร่ “Circular No. 24/2019 / TT-BYT regulates the management and use of food additives.” ซึ่งมีเนื้อหาเกี่ยวกับข้อกำหนดและการบังคับใช้วัตถุเจือปนอาหารที่อนุญาตให้ใช้ในอาหาร

เนื้อหาของประกาศดังกล่าว ได้กล่าวถึงการอนุญาตใช้สาร trisodium citrate, sodium fumatares และ benzoates ที่ปรากฎอยู่ในภาคผนวก I (Appendix I) รวมถึงปริมาณวัตถุเจือปนอาหารสูงสุดที่สามารถใช้ได้ในอาหารที่ปรากฎอยู่ในภาคผนวก II (Appendix II) และรายการวัตถุเจือปนอาหารและวัตถุอาหาร (food subjects) ที่ได้รับอนุญาตตามหลักเกณฑ์วิธีการที่ดีในการผลิต (GMP) ในภาคผนวก III (Appendix III)

ทั้งนี้กฎระเบียบดังกล่าวจะมีผลบังคับใช้ในวันที่ 16 ตุลาคม 2562

download PDF

Related Articles

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ประกาศ เรื่อง มาตรฐานอาหารที่มีสารปนเปื้อน ฉบับใหม่

เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2563 สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข ได้ออกประกาศฉบับที่ 414 (พ.ศ.2563) เรื่อง มาตรฐานอาหารที่มีสารปนเปื้อน

คำแนะนำจาก USFDA ก่อนปรับวิธีการส่งข้อมูล Low-Acid Canned Food

คำแนะนำจาก USFDA ก่อนปรับวิธีการส่งข้อมูล Low-Acid Canned Food            เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2557 ที่ผ่านมา องค์กา...