เวียดนามออกข้อบังคับวัตถุเจือปนอาหารใหม่

เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2562 กระทรวงสาธารณสุขของประเทศเวียดนาม (Ministry of Health of Vietnam) ได้เผยแพร่ “Circular No. 24/2019 / TT-BYT regulates the management and use of food additives.” ซึ่งมีเนื้อหาเกี่ยวกับข้อกำหนดและการบังคับใช้วัตถุเจือปนอาหารที่อนุญาตให้ใช้ในอาหาร

เนื้อหาของประกาศดังกล่าว ได้กล่าวถึงการอนุญาตใช้สาร trisodium citrate, sodium fumatares และ benzoates ที่ปรากฎอยู่ในภาคผนวก I (Appendix I) รวมถึงปริมาณวัตถุเจือปนอาหารสูงสุดที่สามารถใช้ได้ในอาหารที่ปรากฎอยู่ในภาคผนวก II (Appendix II) และรายการวัตถุเจือปนอาหารและวัตถุอาหาร (food subjects) ที่ได้รับอนุญาตตามหลักเกณฑ์วิธีการที่ดีในการผลิต (GMP) ในภาคผนวก III (Appendix III)

ทั้งนี้กฎระเบียบดังกล่าวจะมีผลบังคับใช้ในวันที่ 16 ตุลาคม 2562

download PDF

Related Articles

ความคืบหน้าระเบียบ Health Claims ของสาร Omega-3

ความคืบหน้าระเบียบ Health Claims ของสาร Omega-3             หลังจากสหภาพยุโรป ได้ประกาศจะพิจ...

อินเดียกำหนดมาตรฐานความปลอดภัย สำหรับการใช้ไม้ไผ่เป็นวัสดุสัมผัสอาหาร

เมื่อวันที่ 3 กันยายน 2562 หน่วยงานกำกับดูแลความปลอดภัยด้านอาหารของอินเดีย (Food Safety and Standards Authority of India : FASSAI) ได้กำหนดมาตรฐานความ...