เวียดนามออกข้อบังคับวัตถุเจือปนอาหารใหม่

เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2562 กระทรวงสาธารณสุขของประเทศเวียดนาม (Ministry of Health of Vietnam) ได้เผยแพร่ “Circular No. 24/2019 / TT-BYT regulates the management and use of food additives.” ซึ่งมีเนื้อหาเกี่ยวกับข้อกำหนดและการบังคับใช้วัตถุเจือปนอาหารที่อนุญาตให้ใช้ในอาหาร

เนื้อหาของประกาศดังกล่าว ได้กล่าวถึงการอนุญาตใช้สาร trisodium citrate, sodium fumatares และ benzoates ที่ปรากฎอยู่ในภาคผนวก I (Appendix I) รวมถึงปริมาณวัตถุเจือปนอาหารสูงสุดที่สามารถใช้ได้ในอาหารที่ปรากฎอยู่ในภาคผนวก II (Appendix II) และรายการวัตถุเจือปนอาหารและวัตถุอาหาร (food subjects) ที่ได้รับอนุญาตตามหลักเกณฑ์วิธีการที่ดีในการผลิต (GMP) ในภาคผนวก III (Appendix III)

ทั้งนี้กฎระเบียบดังกล่าวจะมีผลบังคับใช้ในวันที่ 16 ตุลาคม 2562

download PDF

Related Articles

EU ปรับแก้ไขบัญชีรายชื่อสินค้าที่ปลอดสารตกค้าง และสินค้านำเข้าจากประเทศที่สาม

EU ปรับแก้ไขบัญชีรายชื่อสินค้าที่ปลอดสารตกค้าง  และสินค้านำเข้าจากประเทศที่สาม                   ...

EU อนุญาตให้ใช้ mono-and diglycerides of fatty acids (E 471) เป็นวัตถุเจือปนอาหารในผลไม้บางชนิด

เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2562 คณะกรรมาธิการยุโรปได้ออกประกาศ COMMISSION REGULATION (EU) 2019/801 of 17 May 2019 amending Annex II to Regulation (EC) No ...