เวียดนามออกข้อบังคับวัตถุเจือปนอาหารใหม่

เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2562 กระทรวงสาธารณสุขของประเทศเวียดนาม (Ministry of Health of Vietnam) ได้เผยแพร่ “Circular No. 24/2019 / TT-BYT regulates the management and use of food additives.” ซึ่งมีเนื้อหาเกี่ยวกับข้อกำหนดและการบังคับใช้วัตถุเจือปนอาหารที่อนุญาตให้ใช้ในอาหาร

เนื้อหาของประกาศดังกล่าว ได้กล่าวถึงการอนุญาตใช้สาร trisodium citrate, sodium fumatares และ benzoates ที่ปรากฎอยู่ในภาคผนวก I (Appendix I) รวมถึงปริมาณวัตถุเจือปนอาหารสูงสุดที่สามารถใช้ได้ในอาหารที่ปรากฎอยู่ในภาคผนวก II (Appendix II) และรายการวัตถุเจือปนอาหารและวัตถุอาหาร (food subjects) ที่ได้รับอนุญาตตามหลักเกณฑ์วิธีการที่ดีในการผลิต (GMP) ในภาคผนวก III (Appendix III)

ทั้งนี้กฎระเบียบดังกล่าวจะมีผลบังคับใช้ในวันที่ 16 ตุลาคม 2562

download PDF

Related Articles

USDA งานเข้า!!!เหตุเตรียมแบน E. coli

USDA งานเข้า!!!เหตุเตรียมแบน E. coli เหตุเตรียมบังคับใช้มาตรการห้ามพบจุลินทรีย์ก่อโรค E. coli 6 สายพันธุ์ ในขณะที่วิธีการตรวจสอบยังคงคลุมเครือ ทางผ...

จีน ประกาศอนุญาตให้ใช้วัตถุดิบใหม่ 10 ชนิด

เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2560 สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพและวางแผนครอบครัวแห่งชาติของสาธารณรัฐประชาชนจีน (NHFPC) ประกาศอนุญาตให้ใช้วัตถุดิบใหม่ 10 ชนิด ได้...