กรมปศุสัตว์ไทยประกาศชะลอการนำเข้าหรือนำผ่านสุกร หมูป่า หรือซากสุกร ซากหมูป่าจากประเทศเมียนมาร์

          เมื่อวันที่ 4 กันยายน 2562 กรมปศุสัตว์ได้ออกประกาศ เรื่อง ชะลอการนำเข้าหรือนำผ่านราชอาณาจักรซึ่งสุกร หมูป่า หรือซากสุกร ซากหมูป่า จากสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ พ.ศ.2562 ซึ่งมีผลบังคับใช้เป็นเวลา 90 วัน นับตั้งแต่หลังจากวันที่ประกาศ หรือตั้งแต่วันที่ 5 กันยายน 2562 เป็นต้นไป ดังนี้

          ด้วยองค์การสุขภาพสัตว์โลก (World Organisation for Animal Health : OIE) ได้รายงานสถานการณ์การระบาดของโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร (African Swine Fever) ที่หมู่บ้านในรัฐฉาน (Shan State) แห่งสหภาพเมียนมาร์ ซึ่งโรคระบาดสัตว์ชนิดดังกล่าวสามารถแพร่กระจายไปอย่างกว้างขวางได้ โดยมีสาเหตุสำคัญมาจากการเคลื่อนย้ายสัตว์ป่วยหรือสัตว์ที่เป็นพาหะนำโรคหรือซากของสัตว์ ซึ่งป่วยหรือตาย ด้วยโรคระบาดดังกล่าวไปยังท้องที่ต่าง ๆ และเพื่อเป็นการป้องกันไม่ให้โรคระบาดสัตว์ชนิดดังกล่าวมีโอกาสแพร่กระจายเข้ามาในประเทศไทย ซึ่งจะส่งผลกระทบต่ออุตสาหกรรมการเลี้ยงสุกรในประเทศ

 

ที่มา : ราชกิจจานุเบกษา. ชะลอการนำเข้าหรือนำผ่านราชอาณาจักรซึ่งสุกร หมูป่า หรือซากสุกร ซากหมูป่า จากสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ พ.ศ.2562.  http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2562/E/221/T_0047.PDF?fbclid=IwAR2U5O3AHdQxqj1pPiLCmeNUk9DONg2XjZ6SXxsucGEvKL1ll31xmXyom1k.

 

สามารถติดตามข่าวสารกับ FIC ทางสังคมออนไลน์ ได้ที่ (http://www.facebook.com/NFI.FIC)

download PDF

Related Articles

UAE ปรับเปลี่ยนระบบการรับรองฮาลาล

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงอาบูดาบีได้ออกประกาศว่า             กระทรวงสิ่งแวดล้อมและน้ำแห่งสห...

EU แก้ไขปริมาณสารพิษตกค้างสูงสุดของสารกำจัดแมลง และศัตรูพืชในสินค้าพืชและสัตว์บางชนิด

เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2561 คณะกรรมการสหภาพยุโรปได้ออกประกาศ COMMISSION REGULATION (EU) 2018/685 of 3 May 2018 amending Annexes II, III and IV to Regu...