เกาหลีใต้ทบทวนบทบัญญัติอาหาร

3.       แก้ไขรายการวัตถุดิบอาหาร

·       ปลดรายชื่อผลไม้ Velvet bean ออกจากรายการวัตถุดิบอาหาร

·       เพิ่มผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำ 6 รายการเป็นวัตถุดิบในการผลิตอาหารเช่น Pleuronectes platessa เป็นต้น

·       เพิ่ม lindera obtusiloba's flower, oak chips, penicillium nalgiovense และ gluconobacter oxydans ลงในรายการวัตถุดิบอาหาร แต่มีขอบเขตการใช้งานที่จำกัด

4.       เพิ่มปริมาณสารตกค้างสูงสุดของ Ethoxyquin ในผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำ

ประเภท

ปริมาณสูงสุดของ ethoxyquin และ ethoxyquin dimer

ในปลา

1.0 ppm

ในสัตว์จำพวก crustaceans

0.2 ppm

5.       แก้ไขวิธีการทดสอบ

·       แก้ไขวิธีการทดสอบของVitamin B1, Malto-oligosaccharides, Sodium Saccharin, E. coli, Clostridium perfringens, vibrio parahaemolyticus, Listeria monocytogenes ฯลฯ

·       เพิ่งเพิ่มวิธีการทดสอบของสารตกค้างในผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์และผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำ

·       เพิ่มวิธีทดสอบของ Phomopsins และ Lupine alkaloids

6.       แก้ไขบทบัญญัติเพิ่มเติมของรหัสอาหาร (Food Code (MFDS Notice No. 2019-98))

ผู้ผลิต ผู้นำเข้าและผู้ขายที่เกี่ยวข้องกับอาหารเด็ก (ยกเว้นอาหารเพื่อวัตถุประสงค์ทางการแพทย์พิเศษ) สามารถดำเนินกิจการที่สอดคล้องกับการแก้ไขรหัสอาหารล่วงหน้าก่อนวันดำเนินการ (วันที่ 1 มกราคม 2020) ที่ระบุไว้ในประกาศหมายเลข 2019-9

download PDF

Related Articles

EFSA อนุญาตการใช้ Sucralose ในอาหารสำหรับเด็กทารก

เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2559 ที่ผ่านมา เว็บไซต์ Food Navigator ได้รายงานว่า EFSA ได้มีการสรุปรายงานล่าสุด โดยอนุญาตให้ใช้สารให้ความหวานซูคราโลส (Sucralo...

EU อัพเดทรายชื่อ Novel Food

เมื่อวันที่ 30 ธันวาคม 2560 คณะกรรมาธิการยุโรปได้ประกาศแก้ไขระเบียบใหม่ใน Commission Implementing Regulation (EU) 2017/2470 of 20 December 2017 establ...