เกาหลีใต้ปรับปรุงมาตรฐานการแสดงฉลาก สำหรับอาหารเพื่อสุขภาพ

      เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2562 กระทรวงความปลอดภัยอาหารและยาสาธารณรัฐเกาหลี (The Korean Ministry of Food and Drug Safety : MFDS) ได้ออกประกาศฉบับที่ 2019-45 เพื่อแก้ไขมาตรฐานการแสดงฉลากอาหารเพื่อสุขภาพ ซึ่งการออกประกาศดังกล่าวถือเป็นจุดเริ่มต้นของการปรับปรุงพระราชบัญญัติการแสดงฉลากอาหารและการโฆษณาของสาธารณรัฐเกาหลี โดยมีสาระสำคัญ ดังนี้

  1. ยกเลิกระเบียบที่เคยระบุอยู่ในพระราชบัญญัติการแสดงฉลากอาหารและการโฆษณา โดยปรับปรุงคำจำกัดความและนิยาม
  2. กฎหมายพื้นฐานเปลี่ยนจาก “พระราชบัญญัติอาหารเพื่อสุขภาพ” เป็น “พระราชบัญญัติการแสดงฉลากอาหารและการโฆษณา”
  3. ข้อกำหนดการแสดงฉลากแบบใหม่กำหนดให้ผลิตภัณฑ์ที่ผลิตโดยผู้รับจ้างผลิต (OEM) จะต้องแสดงฉลากด้วยคำว่า “ผลิตภัณฑ์ OEM (OEM Products)” ไว้ในฉลากต่อท้ายแหล่งกำเนิด เช่น Place of Origin : Germany (OEM Products)

ที่มา : Chemlink. South Korea Revises the Labelling Standards for Health Functional Food. https://food.chemlinked.com/news/food-news/south-korea-revises-labelling-standards-health-functional-foods.

สามารถติดตามข่าวสารกับ FIC ทางสังคมออนไลน์ ได้ที่ (http://www.facebook.com/NFI.FIC)

download PDF

Related Articles

TFDA ไต้หวัน กำหนดปริมาณสารพิษตกค้างสูงสุด (MRLs) ของสารกำจัดแมลงและศัตรูพืชในผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์

เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2561 สำนักงานอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุขและสวัสดิการของไต้หวัน (Taiwan’s Ministry of Health and Welfare’s Food and...

ไต้หวันเข้ม MRL ยาสัตว์

ไต้หวันเข้ม MRL ยาสัตว์                 ไต้หวันกำหนดค่าปริมาณสารตกค้างสู...