เกาหลีใต้ ปรับปรุงมาตรฐานการติดฉลากผลิตภัณฑ์ไข่สดนำเข้า

        กระทรวงความปลอดภัยอาหารและยาสาธารณรัฐเกาหลี (MFDS) ได้ออกประกาศปรับปรุงมาตรฐานการติดฉลากอาหาร สำหรับสินค้าไข่สดนำเข้าจากต่างประเทศให้มีการติดฉลากระบุวันที่ไก่ออกไข่ โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2562 เป็นต้นไป โดยมีรายละเอียด ดังนี้

    1. กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง คือ มาตรฐานการติดฉลากอาหาร

    2. รูปแบบฉลากให้ใช้ DD.MM ต้องแสดงข้อมูลส่วนประกอบและรายละเอียดบนฉลากบรรจุภัณฑ์

    3. สีของฉลากให้เป็นไปตามมาตรฐานวัตถุเจือปนอาหาร

    4. ความหมายของ date of laying คือ วันที่ไก่ออกไข่ โดยจะเก็บไข่ภายใน 36 ชั่วโมง สามารถนับวันที่เก็บเป็นวันออกไข่ได้

        ดังนั้น ผู้ส่งออกสินค้าและผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร ควรปฎิบัติตามมาตรฐานดังกล่าวเพื่อป้องกันไม่ให้การถูกปฏิเสธการนำเข้า โดยสามารถตรวจสอบมาตรฐานการติดฉลากอาหารที่สาธารณรัฐกำหนดได้ผ่านเว็บไซต์ http://www.foodsafetykorea.go.kr/foodcode

ที่มา : สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.).

download PDF

Related Articles

อย.เตือนนักท่องเที่ยว งดของฝากประเภท ผัก ผลไม้สดจากญี่ปุ่น

ของฝากขึ้นชื่อจากประเทศญี่ปุ่นซึ่งนักท่องเที่ยวไม่พลาดที่จะซื้อมาเป็นของฝากของขวัญแก่คนที่บ้าน นอกจากเป็นขนมรูปร่างน่ารักในหีบห่อสวยงามแล้ว ผัก ผลไม้ส...

ความคืบหน้า Food Protection Plan ของสหรัฐฯช่วง 6 เดือน แรก

ความคืบหน้า Food Protection Plan ของสหรัฐฯช่วง 6 เดือน แรก หลังจากที่สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาสหรัฐฯ ประกาศแผนการคุ้มครองอาหาร (Food Protecti...