เกาหลีใต้ ปรับปรุงมาตรฐานการติดฉลากผลิตภัณฑ์ไข่สดนำเข้า

        กระทรวงความปลอดภัยอาหารและยาสาธารณรัฐเกาหลี (MFDS) ได้ออกประกาศปรับปรุงมาตรฐานการติดฉลากอาหาร สำหรับสินค้าไข่สดนำเข้าจากต่างประเทศให้มีการติดฉลากระบุวันที่ไก่ออกไข่ โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2562 เป็นต้นไป โดยมีรายละเอียด ดังนี้

    1. กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง คือ มาตรฐานการติดฉลากอาหาร

    2. รูปแบบฉลากให้ใช้ DD.MM ต้องแสดงข้อมูลส่วนประกอบและรายละเอียดบนฉลากบรรจุภัณฑ์

    3. สีของฉลากให้เป็นไปตามมาตรฐานวัตถุเจือปนอาหาร

    4. ความหมายของ date of laying คือ วันที่ไก่ออกไข่ โดยจะเก็บไข่ภายใน 36 ชั่วโมง สามารถนับวันที่เก็บเป็นวันออกไข่ได้

        ดังนั้น ผู้ส่งออกสินค้าและผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร ควรปฎิบัติตามมาตรฐานดังกล่าวเพื่อป้องกันไม่ให้การถูกปฏิเสธการนำเข้า โดยสามารถตรวจสอบมาตรฐานการติดฉลากอาหารที่สาธารณรัฐกำหนดได้ผ่านเว็บไซต์ http://www.foodsafetykorea.go.kr/foodcode

ที่มา : สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.).

download PDF

Related Articles

CODEX กำหนดค่า MRL สาร Ractopamine

CODEX กำหนดค่า MRL สาร Ractopamine คณะกรรมการพิจารณามาตรฐานอาหารระหว่างประเทศหรือ Codex สาขายาสัตว์ตกค้าง ประกาศมาตรฐานใหม่สำหรับสารตกค้างสูงสุด (M...

อินเดียประกาศเพิ่มเติมมาตรฐานแป้งมันสำปะหลัง (Tapioca Sago)

เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2560 สำนักงานความปลอดภัยด้านอาหารและมาตรฐานของอินเดีย (Food Safety and Standards Authority of India : FSSAI) ประกาศแก้ไขระเบียบ...