เมียนมาร์ประกาศใช้กฎหมายคุ้มครองผู้บริโภคฉบับใหม่

          เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2562 รัฐบาลเมียนมาร์ได้ประกาศใช้กฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค (Consumer Protection Law) ฉบับใหม่เพื่อทดแทนกฎหมายฉบับเดิมปี 2557 โดยเนื้อหาในกฎหมายฉบับใหม่มีทั้งหมด 25 มาตรา มากกว่าฉบับเดิมที่มีเพียง 12 มาตรา ซึ่งครอบคลุมถึงบทบาทของภาครัฐ สิทธิและความรับผิดชอบของผู้บริโภค บทบาทของภาคธุรกิจ ข้อกำหนดเกี่ยวกับฉลากสินค้าและการรับประกัน รวมทั้งเนื้อหาเกี่ยวกับการคุ้มครองความปลอดภัยของผู้บริโภค ไปจนถึงข้อกำหนดเกี่ยวกับฉลากสินค้าและการรับประกันคุณภาพสินค้า โดยกฎหมายคุ้มครองผู้บริโภคฉบับใหม่กำหนดให้ข้อมูลส่วนหนึ่งในฉลากต้องเป็นภาษาเมียนมาร์ ซึ่งมี ผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 15 มีนาคม 2563 เป็นต้นไป หรือมีระยะเวลาให้ผู้ประกอบการปรับตัวอีกหนึ่งปีหลังจากประกาศใช้กฎหมายคุ้มครองผู้บริโภคฉบับใหม่

ข้อกำหนดเกี่ยวกับฉลากสินค้า

          กฎหมายฉบับใหม่กำหนดให้ฉลากสินค้าที่จำหน่ายในเมียนมาต้องแสดงข้อมูล ดังนี้

 1. เครื่องหมายการค้า
 2. รายละเอียดของสินค้า ประกอบด้วยชื่อทั่วไปของสินค้า ขนาด น้ำหนัก ปริมาณ วิธีการเก็บรักษา และวิธีการใช้หรือบริโภค
 3. วันเวลาที่ผลิต วันเวลาหมดอายุ และหมายเลขรอบการผลิตของสินค้า
 4. ชื่อและที่อยู่ของผู้นำเข้าและผู้ผลิต
 5. สถานที่ผลิตและบรรจุสินค้าใหม่ (Repackaging) สำหรับสินค้านำเข้า
 6. ชื่อ ชนิด ปริมาณ และสัดส่วนของวัตถุดิบที่ใช้ผลิต
 7. ผลข้างเคียง อาการแพ้ และคำเตือนของการใช้หรือบริโภคสินค้า
 8. ข้อมูลอื่นตามข้อกำหนดเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับสินค้า

          ทั้งนี้ ข้อกำหนดเบื้องต้นดังกล่าวบังคับให้ข้อมูลข้อ 2 และข้อ 7 ต้องแสดงเป็นภาษาเมียนมาแต่อาจแสดงควบคู่กับภาษาอื่นได้ โดยกำหนดประเภทสินค้าที่ต้องติดฉลากเป็นภาษาเมียนมา 8 กลุ่มสินค้า ได้แก่

 • อาหารและเครื่องดื่ม
 • เครื่องใช้ในครัวเรือน
 • สินค้าสำหรับเด็ก
 • เครื่องมือเทคโนโลยีและการสื่อสาร
 • ยาและอาหารเสริม สารเคมี เครื่องสำอาง อุปกรณ์อาบน้ำ
 • เครื่องมือทางการเกษตรและอุปกรณ์ออกกำลังกาย

       และกำหนดให้แสดงเนื้อหาสำคัญ คือ คำแนะนำการใช้งาน วิธีการเก็บรักษา คำเตือนและข้อควรระวัง และผลข้างเคียงจากการใช้(ถ้ามี) โดยมีข้อกำหนดสำหรับสินค้าแต่ละประเภทแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับชนิด ปริมาณ และขนาดของสินค้า เช่น การติดสติกเกอร์ภาษาเมียนมาแทนการพิมพ์ฉลากใหม่ในสินค้าประเภทอาหารและเครื่องดื่ม หรือการพิมพ์ฉลากภาษาเมียนมาลงบนบรรจุภัณฑ์สำหรับสินค้าปุ๋ยเคมี เป็นต้น

          สามารถสืบค้นข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับกฎหมายคุ้มครองผู้บริโภคของเมียนมาร์ (Consumer Protection Law) ภาษาเมียนมาร์ (ต้นฉบับ) ได้ที่ :

https://www.doca.gov.mm/sites/default/files/Consumer%20Protection%20Law.pdf

 

ที่มา : Tilleke&Gibbins. New Consumer Protection Law Enacted in Myanmar. https://www.tilleke.com/resources/new-consumer-protection-law-enacted-myanmar.

download PDF

Related Articles

“1 มกราคม 2556” อเมริกาดีเดย์บังคับติดฉลาก Meat & Poultry

“1 มกราคม 2556” อเมริกาดีเดย์บังคับติดฉลาก Meat & Poultry                สำนักงานคณะกรรมการ...

EU ประกาศบังคับติดฉลากอาหาร 3 ประเภท ที่วางจำหน่ายในท้องตลาด

เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2561 คณะกรรมการสหภาพยุโรปได้ออกประกาศคำสั่ง COMMISSION DECISION (EU) 2018/1701 of 7 November 2018 on the proposed citizens...