จีนเปิดรับข้อคิดเห็นกำหนดค่า MRLs น้ำนมดิบ

เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2562 กระทรวงการเกษตรและชนบทของประเทศจีน (China Ministry of Agriculture and Rural Affairs) ได้เปิดข้อคิดเห็นเกี่ยวกับ “ปริมาณสารพิษตกค้างสูงสุดของสารกำจัดศัตรูพืช 66 ชนิด รวมถึง Abamectin ในอาหาร (อาหารจากพืช)” และ “ปริมาณสารพิษตกค้างสูงสุดของสารกำจัดศัตรูพืช 12 ชนิด รวมถึง Saflufenacil ในอาหาร (แหล่งกำเนิดอาหาร)” โดยการเปิดรับข้อคิดเห็นจะสิ้นสุดในวันที่ 25 มิถุนายน 2562

ค่าปริมาณสารพิษตกค้างสูงสุดในผลิตภัณฑ์น้ำนมดิบ :

Pesticide

หน้าที่

MRL mg/kg

flumioxazin

herbicide

0.02

dichlobenil

herbicide

0.01

cyflumetofen

acaricide

0.01

pendimethalin

herbicide

0.02

flufenoxuron

insecticide

0.01

fenpropathrin

insecticide

0.01

myclobutanil

bactericide

0.01

imazethapyr

herbicide

0.01

mesotrione

herbicide

0.01

acetochlor

herbicide

0.02

ethephon

plant growth regulator

0.01

 

ข้อมูลเพิ่มเติม :

  1. Maximum Residue Limits of 66 Pesticides Including Abamectin in Food (plant-origin food)

https://food.chemlinked.com/sites/default/files/cdn/food/file/maximum_residue_limits_of_66_pesticides_including_abamectin_in_food_plant-origin_food.pdf

  1. Maximum Residue Limits of 12 Pesticides Including Saflufenacil in Food (animal-origin food)

https://food.chemlinked.com/sites/default/files/cdn/food/file/maximum_residue_limits_of_12_pesticides_including_saflufenacil_in_food_animal-origin_food.pdf

ที่มา : https://food.chemlinked.com/

 

download PDF

Related Articles

ออสซี่เดินหน้าฉลากแบบ “front-of pack”

ออสซี่เดินหน้าฉลากแบบ “front-of pack”   รัฐมนตรีที่กำกับดูแลด้านอาหารแห้งออสเตรเลีย และนิวซีแลนด์ ประกาศเดินหน้าระเบียบการ แสดง...

FSA เปิดรับความคิดเห็นเกี่ยวกับรูปแบบการแสดงข้อมูลโภชนาการบนฉลากอาหาร

FSA เปิดรับความคิดเห็นเกี่ยวกับรูปแบบการแสดงข้อมูลโภชนาการบนฉลากอาหาร Food Standards Agency (FSA)  หรือ สำนักงานมาตรฐานอาหาร ประเทศ อังกฤษ เปิ...