ปากีสถานแก้ไขกฎระเบียบการนำเข้าสินค้า

       เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2562 กระทรวงพาณิชย์และสิ่งทอสาธารณรัฐอิสลามปากีสถานออกประกาศคำสั่ง S.R.O.237 เพื่อแก้ไขกฎระเบียบในการนำเข้าสินค้า (Import Policy Order) พ.ศ.2559 ซึ่งมีผลบังคับใช้ทันทีตั้งแต่วันที่ประกาศใช้ โดยมีสาระสำคัญ ดังนี้

  1. สินค้าจะต้องมีอายุการเก็บรักษา (Shelf life) อย่างน้อยร้อยละ 66 หรือ 2 ใน 3 ของอายุการเก็บรักษานับตั้งแต่วันที่ผลิตสินค้า จากระเบียบเดิมกำหนดไว้ที่ร้อยละ 50
  2. สินค้าจะต้องแสดงข้อมูลรายละเอียดบนฉลากบรรจุภัณฑ์ทั้งในภาษาอูรดูและภาษาอังกฤษ อาทิ คุณค่าทางอาหาร วิธีการใช้ผลิตภัณฑ์
  3. บรรจุภัณฑ์ต้องแสดงต้องแสดงเครื่องหมายรับรองฮาลาล (Halal Logo)
  4. การปิดฉลากตามข้อ 1 และ 2 จะต้องไม่ใช้แผ่นสติกเกอร์ปิดทับการพิมพ์ข้อความเดิม (overprinting) การใช้ตราประทับ (stamp) หรือ ฉลากแบบลอกออกได้ (Scratch labelling)
  5. สินค้านำเข้าจะต้องแนบใบรับรองฮาลาล (Halal Certification) ซึ่งออกโดยหน่วยงานรับรองฮาลาลที่เป็นสมาชิกขององค์การระหว่างประเทศว่าด้วยการรับรองระบบงานฮาลาล (International Halal Accreditation Forum Bod-IHAF) หรือสถาบันมาตรฐานและมาตรวิทยาสำหรับประเทสอิสลาม (Standard Metrology Institute for Islamic Countries : SMIC)  

          ผู้ประกอบการไทยที่ทำการส่งออกสินค้าดังกล่าวไปยังปากีสถาน ควรศึกษาข้อกำหนดในการส่งออกผลิตภัณฑ์ดังกล่าวให้ดี และเตรียมความพร้อมให้สามารถปฏิบัติตามระเบียบและข้อกำหนดฉบับดังกล่าวได้อย่างถูกต้องและไม่เป็นอุปสรรคต่อการส่งออก

                 

download PDF

Related Articles

อุตสาหกรรมสารเคมีสหรัฐฯ ออกมาโต้แย้งหลังจาก ประกาศห้ามใช้สาร BPA อย่างเป็นทางการ

อุตสาหกรรมสารเคมีสหรัฐฯ ออกมาโต้แย้งหลังจาก ประกาศห้ามใช้สาร BPA อย่างเป็นทางการ            ...

อินเดียแก้ไขมาตรฐานสารปนเปื้อน สารพิษ และสารตกค้าง PCBs , PAH และ Biotoxins ในปลาและผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำ

เมื่อวันที่ 4  มกราคม 2559 สำนักงานความปลอดภัยด้านอาหารและมาตรฐานของอินเดีย (Food Safety and Standard Authority of India : FSSAI) ประกาศแก้ไขกฎหม...