สิงคโปร์ ประกาศสั่งแบน PHOs

เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2562 กระทรวงสาธารณสุขของสิงคโปร์ ประกาศเตรียมสั่งห้ามใช้น้ำมันที่ผ่านกระบวนการเติมไฮโดรเจนเพียงบางส่วน (partially hydrogenated oils: PHOs) แล้ว ซึ่งเป็นไปในทิศทางเดียวกับสหรัฐฯ แคนาดา และไทย

โดยก่อนหน้านี้กระทรวงสาธารณสุขสิงคโปร์เริ่มกำหนดปริมาณการใช้ PHOs ในภาคอุตสาหกรรมผลิตอาหาร ส่งผลให้ปริมาณการใช้ PHOs ในภาคอุตสาหกรรมสิงคโปร์ลดลงกว่าครึ่ง และทำให้สถิติปริมาณการได้รับ PHOs จากการบริโภคอาหารมากถึง 2 กรัม/วัน ในปี 2553 ลดลงจนพบปริมาณการได้รับ PHOs เพียง 1 กรัม/วัน ในปี 2561 ทั้งนี้ เมื่อเดือน พฤษภาคม 2561 องค์การอนามัยโลก (WHO) ได้มีการเปิดตัวโครงการ REPLACE เพื่อแนะนำขั้นตอน สำหรับการกำจัด PHOs ที่เป็นส่วนประกอบในกระบวนการผลิตของภาคอุตสาหกรรมอาหารทั่วโลก พร้อมคาดการณ์โครงการดังกล่าวจะประสบความสำเร็จภายในปี 2566

น้ำมันที่ผ่านกระบวนการเติมไฮโดรเจนบางส่วน (partially hydrogenated oils (PHOs)) ซึ่งเป็นแหล่งใหญ่ของไขมันทรานส์สังเคราะห์ไม่ปลอดภัยในการผลิตอาหาร โดยก่อนหน้านี้ในปี 2556 FDA ได้ระบุเบื้องต้นแล้วว่า PHOs ไม่ปลอดภัยสำหรับการผลิตอาหาร และในปี 2549 ได้กำหนดให้ผู้ผลิตอาหารในสหรัฐอเมริกาต้องระบุปริมาณไขมันทรานส์ที่ฉลากข้อมูลโภชนาการ (Nutrition facts) ของผลิตภัณฑ์ ปัจจุบันได้รับอนุญาตให้ระบุในฉลากข้อมูลโภชนาการว่ามีปริมาณไขมันทรานส์เป็น 0 กรัมได้ถ้าผลิตภัณฑ์มีไขมันทรานส์เป็นส่วนประกอบน้อยกว่า 0.5 กรัมต่อหนึ่งหน่วยบริโภค (per serving)

ข้อมูลเพิ่มเติม :

  1. Singapore to ban PHOs

https://www.newfoodmagazine.com/news/80799/singapore-to-ban-phos/

ที่มา : สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.)

download PDF

Related Articles

อินเดียแก้ไขมาตรฐานสารปนเปื้อน สารพิษ และสารตกค้าง PCBs , PAH และ Biotoxins ในปลาและผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำ

เมื่อวันที่ 4  มกราคม 2559 สำนักงานความปลอดภัยด้านอาหารและมาตรฐานของอินเดีย (Food Safety and Standard Authority of India : FSSAI) ประกาศแก้ไขกฎหม...

ฟิลิปปินส์บังคับ ฉลาก Trans Fat ฝ่าฝืนมีโทษปรับ

ฟิลิปปินส์บังคับ ฉลาก Trans Fat ฝ่าฝืนมีโทษปรับ                 นักกฎหมา...