แคนาดาขยายขอบเขตการใช้ Steviol Glycosides

       เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2562 กระทรวงสาธารณสุขแคนาดา (Health Canada) ประกาศปรับปรุง     ข้อกำหนดการใช้สารให้ความหวานแทนน้ำตาล โดยขยายขอบเขตการใช้งานของ Steviol Glycosides จาก Stevia rebaudiana Bertoni ซึ่งอนุญาตให้ใช้ Steviol Glycosides ในผลไม้กระป๋องได้ ระเบียบดังกล่าวมีผลบังคับตั้งแต่วันที่ 3 เมษายน 2562 เป็นต้นไป โดยมีรายละเอียด ดังนี้

            ปริมาณการใช้วัตถุเจือปนอาหารของสารแต่ละชนิด สามารถสืบค้นข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : https://www.canada.ca/en/health-canada/services/food-nutrition/food-safety/food-additives/lists-permitted.html

 

ที่มา : Health Canada. Notice of Modification to the List of Permitted Sweeteners to Enable the Use of Steviol Glycosides from Stevia rebaudiana Bertoni in Canned Fruit Products - Reference Number: NOM/ADM-0131 [2019-04-03] .

https://www.canada.ca/en/health-canada/services/food-nutrition/public-involvement-partnerships/modification-permitted-sweeteners-steviol-glycosides-stevia-rebaudiana-bertoni-canned-fruit-products.html.

สามารถติดตามข่าวสารกับ FIC ทางสังคมออนไลน์ ได้ที่ (http://www.facebook.com/NFI.FIC)

download PDF

Related Articles

จีนปรับปรุงมาตรฐานปริมาณสารกำจัดแมลงและศัตรูพืชตกค้างสูงสุดในอาหาร

เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2560 สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพและวางแผนครอบครัวแห่งชาติของสาธารณรัฐประชาชนจีน (NHFPC) ประกาศมาตรฐานความปลอดภัยอาหารแห่งชาติเพื่อก...

AQSIQ เตรียมเพิ่มระดับเข้ม ในการตรวจลำไยสดนำเข้าจากไทย

AQSIQ เตรียมเพิ่มระดับเข้ม ในการตรวจลำไยสดนำเข้าจากไทย                          ...