เกาหลีใต้ปรับใช้ระบบ Positive List

กระทรวงความปลอดภัยอาหารและยา สาธารณรัฐเกาหลี (MFDS) ได้เปลี่ยนแปลงระบบการกำหนดปริมาณสารเคมีกำจัดศัตรูพืช (Pesticide) ตกค้างสูงสุด (MRLs) ในสินค้าและผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรทั้งหมด เป็นระบบ positive list system โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2562 ซึ่งเป็นระบบที่มีลักษณะเช่นเดียวกับระบบ positive list ของญี่ปุ่น 

กล่าวคือ

 

  1. ปริมาณสารเคมีกำจัดศัตรูพืชตกค้างในสินค้าและผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร ต้องมีค่าไม่เกินมาตรฐานที่สาธารณรัฐเกาหลีกำหนด ตามเอกสารแนบ
  2. หากรายการสารเคมีกำจัดศัตรูพืชใดที่ไม่ได้กำหนดค่า MRLs ไว้ ต้องมีปริมาณค่า MRLs ไม่เกิน 0.01 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม (ppm)

 

          จากประกาศดังกล่าว ท่านผู้ประกอบสามารถตรวจสอบค่ามาตรฐานสารเคมีตกค้างที่สาธารณรัฐเกาหลีกำหนดได้ผ่านทางเว็บไซต์ http://www.foodsafetykorea.go.kr/foodcode และสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมติดต่อกลุ่มนโยบายระหว่างประเทศที่ 1 มกอช. 0-2561-2277 ต่อ 1328 หรือ asia1.acfs@gmail.com

 

download PDF

Related Articles

อียูเห็นด้วยกับการระบุแหล่งน้ำมันมะกอก

อียูเห็นด้วยกับการระบุแหล่งน้ำมันมะกอก   ประเทศสมาชิกสหภาพยุโรปเห็นด้วยกับการระบุถึง แหล่งที่มาของน้ำมันมะกอกชนิดบริสุทธิ์ (Virgin Olive Oi...

จีนยกระดับค่ามาตรฐาน สารปนเปื้อนในอาหาร

  จีนยกระดับค่ามาตรฐาน สารปนเปื้อนในอาหาร                 สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาต...