เม็กซิโกตั้งหน่วยงาน SEGALMEX ดูแลด้านความมั่นคงทางอาหาร

          เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2562 รัฐบาลเม็กซิโกได้ประกาศราชกิจจานุเบกษา เรื่อง การจัดตั้งหน่วยงานความมั่นคงทางอาหารแห่งเม็กซิโก (SEGALMEX) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมศักยภาพทางการผลิตของภาคการเกษตรและอาหาร รวมทั้งการจัดจำหน่ายสินค้าอาหารเพื่อประโยชน์ของประชาชนในพื้นที่ห่างไกลของประเทศ

          หน่วยงานความมั่นคงทางอาหารแห่งเม็กซิโก (Seguridad Alimentaria Mexicana : SEGALMEX) เป็นหน่วยงานใหม่ภายใต้กระทรวงเกษตรและพัฒนาชนบท (SADER) มีบทบาทหน้าที่ในการสร้างความมั่นคงทางอาหารภายในประเทศ และสนับสนุนการค้าผลิตภัณฑ์อาหารทั้งภายในประเทศและระหว่างประเทศ ช่วยเหลือและส่งเสริมประชาชนพื้นที่ห่างไกลที่มีรายได้ต่ำได้บริโภคอาหารที่มีคุณค่าโภชนาการในราคาที่เข้าถึงได้ อีกทั้งยังเป็นหน่วยงานกลางในการจำหน่ายและแจกจ่ายปุ๋ย เมล็ดพันธุ์คุณภาพดี และผลิตภัณฑ์ อื่น ๆ ที่สามารถช่วยพัฒนาศักยภาพในการผลิตของภาคการเกษตรและอาหาร เพื่อให้มีอาหารเพียงพอต่อการบริโภคภายในประเทศ และส่งเสริมการก่อตั้งบริษัททางการค้าสินค้าอาหารทั้งขนาดเล็ก ขนาดย่อม และขนาดกลาง รวมทั้งสนับสนุนการวิจัยทางวิทยาศาสตร์และการพัฒนาเทคโนโลยีทางด้านที่เกี่ยวข้อง

          กฎหมายการจัดตั้งหน่วยงานดังกล่าวมีผลบังคับใช้หนึ่งวันหลังจากประกาศในราชกิจจานุเบกษา และจะดำเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารภายใน 45 วัน โดยมีนาย Ignacio Ovalle Femandez เป็นประธานคณะกรรมการบริหาร ซึ่งจะประจำการอยู่ที่สำนักงานใหญ่ในรัฐกาเตกัส ทางตอนเหนือของเม็กซิโก

ที่มา :  

1. Dcnmultimedios. Mexican Food Security is born, Segalmex. http://dcnmultimedios.com/nace-seguridad-alimentaria-mexicana-segalmex/

2. Thailand Office Of Agricultural Affairs, Los Angeles. เม็กซิโกตั้งหน่วยงาน SEGALMEX ดูแลด้านความมั่นคงทางอาหาร. https://www.thaiagrila.com/.

 

สามารถติดตามข่าวสารกับ FIC ทางสังคมออนไลน์ ได้ที่ (http://www.facebook.com/NFI.FIC)

download PDF

Related Articles

ข้อกำหนดการกล่าวอ้างทางโภชนาการและสุขภาพในเอเชีย

ข้อกำหนดการกล่าวอ้างทางโภชนาการและสุขภาพในเอเชีย             จากรายงานในวารสาร Food Fasts As...

TFDA ไต้หวัน กำหนดชื่อผลิตภัณฑ์และการติดฉลากผลิตภัณฑ์เนย ครีม เนยเทียม และผลิตภัณฑ์เนยเทียม

เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2560 สำนักงานอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุขและสวัสดิการของไต้หวัน (Taiwan’s Ministry of Health and Welfare’s Food an...