เม็กซิโกตั้งหน่วยงาน SEGALMEX ดูแลด้านความมั่นคงทางอาหาร

          เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2562 รัฐบาลเม็กซิโกได้ประกาศราชกิจจานุเบกษา เรื่อง การจัดตั้งหน่วยงานความมั่นคงทางอาหารแห่งเม็กซิโก (SEGALMEX) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมศักยภาพทางการผลิตของภาคการเกษตรและอาหาร รวมทั้งการจัดจำหน่ายสินค้าอาหารเพื่อประโยชน์ของประชาชนในพื้นที่ห่างไกลของประเทศ

          หน่วยงานความมั่นคงทางอาหารแห่งเม็กซิโก (Seguridad Alimentaria Mexicana : SEGALMEX) เป็นหน่วยงานใหม่ภายใต้กระทรวงเกษตรและพัฒนาชนบท (SADER) มีบทบาทหน้าที่ในการสร้างความมั่นคงทางอาหารภายในประเทศ และสนับสนุนการค้าผลิตภัณฑ์อาหารทั้งภายในประเทศและระหว่างประเทศ ช่วยเหลือและส่งเสริมประชาชนพื้นที่ห่างไกลที่มีรายได้ต่ำได้บริโภคอาหารที่มีคุณค่าโภชนาการในราคาที่เข้าถึงได้ อีกทั้งยังเป็นหน่วยงานกลางในการจำหน่ายและแจกจ่ายปุ๋ย เมล็ดพันธุ์คุณภาพดี และผลิตภัณฑ์ อื่น ๆ ที่สามารถช่วยพัฒนาศักยภาพในการผลิตของภาคการเกษตรและอาหาร เพื่อให้มีอาหารเพียงพอต่อการบริโภคภายในประเทศ และส่งเสริมการก่อตั้งบริษัททางการค้าสินค้าอาหารทั้งขนาดเล็ก ขนาดย่อม และขนาดกลาง รวมทั้งสนับสนุนการวิจัยทางวิทยาศาสตร์และการพัฒนาเทคโนโลยีทางด้านที่เกี่ยวข้อง

          กฎหมายการจัดตั้งหน่วยงานดังกล่าวมีผลบังคับใช้หนึ่งวันหลังจากประกาศในราชกิจจานุเบกษา และจะดำเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารภายใน 45 วัน โดยมีนาย Ignacio Ovalle Femandez เป็นประธานคณะกรรมการบริหาร ซึ่งจะประจำการอยู่ที่สำนักงานใหญ่ในรัฐกาเตกัส ทางตอนเหนือของเม็กซิโก

ที่มา :  

1. Dcnmultimedios. Mexican Food Security is born, Segalmex. http://dcnmultimedios.com/nace-seguridad-alimentaria-mexicana-segalmex/

2. Thailand Office Of Agricultural Affairs, Los Angeles. เม็กซิโกตั้งหน่วยงาน SEGALMEX ดูแลด้านความมั่นคงทางอาหาร. https://www.thaiagrila.com/.

 

สามารถติดตามข่าวสารกับ FIC ทางสังคมออนไลน์ ได้ที่ (http://www.facebook.com/NFI.FIC)

download PDF

Related Articles

TFDA ไต้หวัน กำหนดปริมาณสารพิษตกค้างสูงสุด (MRLs) ของสารกำจัดแมลงและศัตรูพืชในผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์

เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2561 สำนักงานอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุขและสวัสดิการของไต้หวัน (Taiwan’s Ministry of Health and Welfare’s Food and...

สหภาพยุโรปประกาศกฎหมายกล่าวอ้าง Plant Stanol และ Sterol

สหภาพยุโรปประกาศกฎหมายกล่าวอ้าง Plant Stanol และ Sterol             สหภาพยุโรปอนุญาตให้ผู้ผล...