จีนเพิ่มการนำเข้าพืช GMO อีก 5 ชนิด

เมื่อวันที่ 2 มกราคม 2562 กระทรวงเกษตรและกิจการชนบทสาธารณรัฐประชาชนจีนแถลงอย่างเป็นทางการเรื่องการอนุญาตให้นำพืชดัดแปรพันธุกรรม (GMO) เข้าประเทศเพิ่ม 5 ชนิด โดยมีรายชื่อพืชที่เพิ่มเติมได้แก่

  1. คาโนลาสายพันธุ์ RF3 ของบริษัท BASF และ MON 88302 ที่มีความต้านทานสารกำจัดวัชพืชไกลโฟเสทของบริษัท Monsanto
  2. ข้าวโพดสายพันธุ์ DP4114 ของบริษัท Dupont Pioneer
  3. ถั่วเหลืองสายพันธุ์ SYHTOH2 ของบริษัท Syngenta
  4. DAS-44406-6 ของบริษัท Dow AgroSciences

          ปัจจุบัน จีนยังไม่อนุญาตให้ปลูกพืช GMO ภายในประเทศ ยกเว้นสินค้าเกษตร 2 ชนิด คือ ฝ้ายและมะละกอ ที่ให้ปลูกเพื่อการค้า แต่อนุญาตการนำเข้าผลิตภัณฑ์จากพืช GMO เช่น ถั่วเหลือง และข้าวโพด เพื่อใช้เป็นอาหารสัตว์และอนุญาตบางชนิดเพื่อใช้ผลิตเป็นอาหาร โดยขณะนี้สหรัฐอเมริกาเป็นผู้ผลิตสินค้า GMO ที่ใหญ่ที่สุดในโลก แต่ปัญหาการขึ้นทะเบียนสิ่งมีชีวิตดัดแปรพันธุกรรมระหว่างจีน-อเมริกา ยังคงเป็นอุปสรรคทางการค้าที่ดำเนินมาอย่างต่อเนื่อง

          การอนุญาตข้างต้นทำให้ปัจจุบันมีพืช GMO ที่ผ่านการอนุมัติจากจีนรวมทั้งสิ้น 31 ชนิด โดยจีนได้ต่ออายุใบรับรองการนำเข้าให้กับพืช GMO ทั้ง 26 ชนิด เช่น ข้าวโพด ฝ้าย และถั่วเหลือง ในโอกาสเดียวกัน

download PDF

Related Articles

EU แก้ไขขอบเขตการตรวจ ณ ด่านต่างๆ

EU แก้ไขขอบเขตการตรวจ ณ ด่านต่างๆ เ มื่ อ วั น ที่ 10  ตุ ล า ค ม 2 5 5 7 คณะกรรมาธิการยุโรปได้ออกประกาศ Commission Implementing Decision 2014...

แคนาดาเดินหน้าลด (Trans fat) ในอาหาร

แคนาดาเดินหน้าลด (Trans fat) ในอาหาร ประเทศแคนาดาถือืว่าเป็นประเทศแรกที่ ออกกฎหมายให้มีการแสดงปริมาณไขมันชนิดทรานส์ (Trans fat) บนฉลากผลิตภัณฑ์อาหา...