จีนเตรียมปรับรูปแบบการแสดงฉลากโภชนาการใหม่

จีนเตรียมปรับรูปแบบการแสดงฉลากโภชนาการใหม่

ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีนประกาศร่างระเบียบการแสดงฉลากโภชนาการสำหรับสินค้าอาหารที่วางจำหน่ายภายในประเทศทั้งชนิดที่ผลิตภายในประเทศและนำเข้า เมื่อเดือนกันยายน 2550 ที่ผ่านมา เพื่อให้ผู้เกี่ยวข้องเสนอข้อคิดเห็นและเตรียมดำเนินการในการปรับเปลี่ยนต่อไป คาดว่าจะเริ่มบังคับใช้เป็นกฎหมายภายในต้นปี 2551หลังจากสรุปความคิดเห็นจากทุกฝ่ายเป็นที่เรียบร้อยแล้วสำหรับรายละเอียดโดยสรุปของร่างระเบียบดังกล่าวที่มีการปรับเปลี่ยนจากเดิม ประกอบด้วย

1) ข้อมูลสารอาหารหลักที่ต้องแสดงบนฉลาก ในหน่วยกิโลจูลหรือกิโลแคลอรี่ (kj/kcal), กรัม(g) หรือมิลลิกรัม (Milligram) ได้แก่

- ค่าพลังงาน (Energy)

- ปริมาณโปรตีน (Protein)

- ปริมาณไขมัน (Fat) รวม Satturated fatty acid, Unsatturated fatty acid, monounsaturated fatty acid, muti-unsatturated fatty acid และ trans fat

- ปริมาณโคเลสเตอรอล (Cholesterol)

- ปริมาณคาร์โบไฮเดรต (Carbohydrates)

- ปริมาณน้ำตาล (Sugar)

- ปริมาณใยอาหาร (Dietary fiber) รวม Soluble dietary fiber และ insoluble dietary fiber

- ปริมาณวิตามิน (Vitamins) ได้แก่ Vitamin A (β-carotene), vitamin D, vitamin E,vitamin K, vitamin B1 (thiamine), vitamin B2 (riboflavin), vitamin B6, vitamin B12,vitamin C, nicotinic acid, folic acid, biotin

- ปริมาณแร่ธาตุ (Minerals) ได้แก่ Sodium, calcium, potassium, magnesium,phosphorus, iron, zinc, iodine, selenium, copper, chromium, manganese,molybdenum

2) อาหารที่ไมตองแสดงฉลากโภชนาการ ไดแก
- อาหารที่รับประทานตอครั้งนอยกวา 10 กรัม
- เนื้อสัตว, ผัก และผลไมสด
- อาหารที่บรรจุในบรรจุภัณฑขนาดต่ํากวา 100 มิลลิลิตร
- อาหารที่ขายตามจุดจําหนายอื่นนอกจากในรานคา เชน แผงริมถนน
- อาหารที่แอลกอฮอลเปนสวนประกอบสูงกวารอยละ 0.5
- อาหารอื่นๆ ที่ไดรับการยกเวน
3) การกลาวอางเปรียบเทียบปริมาณของสารอาหารชนิดใดก็ตามกับปริมาณอางอิงในรูปรอยละของน้ําหนักตองใชที่ 25%
4) รูปแบบการแสดงขอมูลโภชนาการ
- ตองแสดงขอมูลโภชนาการทั้งหมดบนตารางสี่เหลี่ยมที่มีขนาดตามความเหมาะสมกับบรรจุภัณฑทั้งแนวตั้งและแนวนอน แตไมนอยกวา 20 ตารางเซนติเมตร

download PDF

Related Articles

USFDA เตรียมปรับรูปแบบ Nutrition Facts สำหรับชาวอเมริกัน

การวิจัยของสำนักงานอาหารและยาแห่งสหรัฐอเมริกา หรือ US Food and Drug Administration (USFDA) ในประเด็นรูปแบบฉลากโภชนาการ (Nutritionfacts) ที่เหมาะสมเ...

คืบหน้าการปรับเปลี่ยน Nutriton Fact ของ USFDA

คืบหน้าการปรับเปลี่ยน Nutriton Fact ของ USFDA             หลังจากสำนักงานอาหารและยาแห่งสหรัฐ...