จีนเตรียมปรับรูปแบบการแสดงฉลากโภชนาการใหม่

จีนเตรียมปรับรูปแบบการแสดงฉลากโภชนาการใหม่

ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีนประกาศร่างระเบียบการแสดงฉลากโภชนาการสำหรับสินค้าอาหารที่วางจำหน่ายภายในประเทศทั้งชนิดที่ผลิตภายในประเทศและนำเข้า เมื่อเดือนกันยายน 2550 ที่ผ่านมา เพื่อให้ผู้เกี่ยวข้องเสนอข้อคิดเห็นและเตรียมดำเนินการในการปรับเปลี่ยนต่อไป คาดว่าจะเริ่มบังคับใช้เป็นกฎหมายภายในต้นปี 2551หลังจากสรุปความคิดเห็นจากทุกฝ่ายเป็นที่เรียบร้อยแล้วสำหรับรายละเอียดโดยสรุปของร่างระเบียบดังกล่าวที่มีการปรับเปลี่ยนจากเดิม ประกอบด้วย

1) ข้อมูลสารอาหารหลักที่ต้องแสดงบนฉลาก ในหน่วยกิโลจูลหรือกิโลแคลอรี่ (kj/kcal), กรัม(g) หรือมิลลิกรัม (Milligram) ได้แก่

- ค่าพลังงาน (Energy)

- ปริมาณโปรตีน (Protein)

- ปริมาณไขมัน (Fat) รวม Satturated fatty acid, Unsatturated fatty acid, monounsaturated fatty acid, muti-unsatturated fatty acid และ trans fat

- ปริมาณโคเลสเตอรอล (Cholesterol)

- ปริมาณคาร์โบไฮเดรต (Carbohydrates)

- ปริมาณน้ำตาล (Sugar)

- ปริมาณใยอาหาร (Dietary fiber) รวม Soluble dietary fiber และ insoluble dietary fiber

- ปริมาณวิตามิน (Vitamins) ได้แก่ Vitamin A (β-carotene), vitamin D, vitamin E,vitamin K, vitamin B1 (thiamine), vitamin B2 (riboflavin), vitamin B6, vitamin B12,vitamin C, nicotinic acid, folic acid, biotin

- ปริมาณแร่ธาตุ (Minerals) ได้แก่ Sodium, calcium, potassium, magnesium,phosphorus, iron, zinc, iodine, selenium, copper, chromium, manganese,molybdenum

2) อาหารที่ไมตองแสดงฉลากโภชนาการ ไดแก
- อาหารที่รับประทานตอครั้งนอยกวา 10 กรัม
- เนื้อสัตว, ผัก และผลไมสด
- อาหารที่บรรจุในบรรจุภัณฑขนาดต่ํากวา 100 มิลลิลิตร
- อาหารที่ขายตามจุดจําหนายอื่นนอกจากในรานคา เชน แผงริมถนน
- อาหารที่แอลกอฮอลเปนสวนประกอบสูงกวารอยละ 0.5
- อาหารอื่นๆ ที่ไดรับการยกเวน
3) การกลาวอางเปรียบเทียบปริมาณของสารอาหารชนิดใดก็ตามกับปริมาณอางอิงในรูปรอยละของน้ําหนักตองใชที่ 25%
4) รูปแบบการแสดงขอมูลโภชนาการ
- ตองแสดงขอมูลโภชนาการทั้งหมดบนตารางสี่เหลี่ยมที่มีขนาดตามความเหมาะสมกับบรรจุภัณฑทั้งแนวตั้งและแนวนอน แตไมนอยกวา 20 ตารางเซนติเมตร

download PDF

Related Articles

อเมริกาเพิ่มการตรวจสอบด้านอาหารปลอดภัย

​อเมริกาเพิ่มการตรวจสอบด้านอาหารปลอดภัย หน่วยงานของรัฐที่กำกับดูแลด้าน อาหารปลอดภัยในสหรัฐอเมริกา อาทิเช่น สำนักงานอาหารและยา (Food and Drug Admini...

จีนแบนการใช้สารฟอกขาว Benzoyl และCalcium Peroxide ในการผลิตแป้ง

  จีนแบนการใช้สารฟอกขาว Benzoyl และCalcium Peroxide ในการผลิตแป้ง กระทรวงสาธารณสุข (Ministry of Health:MOH) ร วมกับคณะกรรมการด&านมาตรฐา...