EU อนุญาตใช้ Pyroligneous Distillate ในเครื่องดื่มแอลกอฮอล์

เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2561 คณะกรรมาธิการยุโรปได้ประกาศ Commission Regulation (EU) 2018/1246 amending Annex I to Regulation (EC) No 1334/2008 ซึ่งคณะกรรมาธิการยุโรปเห็นชอบให้สาร pyroligneous distillate FL n° 21.001 บรรจุอยู่ในบัญชีรายชื่อวัตถุเจือปนอาหาร (Union list food additives) กลุ่มปรุงแต่งกลิ่นรส (flavouring) ตามภาคผนวกที่ 1 (Annex I) ของ Regulation (EC) No 1334/2008

          ทั้งนี้ การอนุญาตการให้ใช้สารดังกล่าว ครอบคลุมเฉพาะเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์พื้นเมือง (traditional spirit drinks) ได้แก่ tuzemák และ tuzemský เป็นระยะเวลา 5 ปี (ตั้งแต่วันที่ 23 เมษายน 2561 – 19 กันยายน 2566) ซึ่งผู้ประกอบการผลิตจะต้องระบุการใช้สารดังกล่าวบนฉลาก และห้ามนำเครื่องดื่มดังกล่าวไปผลิตสินค้าอาหารอื่น ๆ

          อย่างไรก็ตาม สหภาพยุโรปจะพิจารณาหาสารทดแทนอื่นเพื่อใช้แทนสาร pyroligneous distillate ต่อไป เนื่องจากสารดังกล่าวมีความเสี่ยงที่อาจก่อให้เกิดมะเร็งได้

          กฎระเบียบดังกล่าวมีผลบังคับใช้ 20 วัน หลังจากที่ประกาศใน EU Official Journal (ประกาศในวันที่ 19 กันยายน 2561)

download PDF

Related Articles

อเมริกาบังคับแสดงข้อมูลเนื้อสัตว์บนฉลาก

อเมริกาบังคับแสดงข้อมูลเนื้อสัตว์บนฉลาก หน่วยบริการตรวจสอบและความปลอดภัยอาหารแห่งสหรัฐอเมริกา หรือ Food Safety and Inspection Service (FSIS) เสนอร่...

EU แก้ไขข้อกำหนดวัสดุพลาสติกและบรรจุภัณฑ์ที่สัมผัสอาหาร

เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2560 คณะกรรมการสหภาพยุโรปได้ออกประกาศ Commission Regulation (EU) 2017/752 of 28 April 2017 amending and correcting (EU) No 10/20...