สาธารณรัฐเกาหลีปรับปรุงมาตรฐาน สารกำจัดแมลงและศัตรูพืช (Pesticide)

เมื่อวันที่ 10 ธันวาคม 2561 MFDS ของสาธารณรัฐเกาหลี ได้ประกาศปรับปรุงมาตรฐานสารกำจัดแมลงและศัตรูพืช (Premarket Pesticide Residue Standards) โดยมีรายละเอียด ดังนี้

  • กำหนดขอบเขตและปริมาณสูงสุดที่อนุญาตให้พบได้ของสารกำจัดแมลงและศัตรูพืชเพิ่มเติม 22 รายการ แก้ไข 22 รายการ และยกเลิก 5 รายการ (อ้างอิงจากภาคผนวก A -  premarket pesticide residue standards) ดังนี้

การเปลี่ยนแปลง

รายการสารกำจัดแมลงและศัตรูพืช

เพิ่มเติม

Acequinocyl, Deltamethrin, Fenazaquin, Spirodiclofen, Dichlorvos/DDVP, Azoxystrobin, Trifloxystrobin, Cyhalothrin, Acetamiprid, Azoxystrobin, Carbendazim, Etofenprox เป็นต้น

แก้ไข

Chlorpyrifos, Etoxazole, Spinetoram, Acetamiprid, Azoxystrobin, Cymoxanil, Metalaxyl, Thiamethoxam, Bifenthrin, Chlorantraniliprole

เป็นต้น

ยกเลิก

Parathion, vinclozolin, endosulfan, EPN, benzene fluorine sulfanilamide

 
  • กำหนดค่าคงตัวการสลายของสารกำจัดแมลงและศัตรูพืชเพิ่มเติม 22 รายการ แก้ไข 10 รายการ และยกเลิก 5 รายการ (อ้างอิงจากภาคผนวก B -  standards for pesticide residue decay constant) ดังนี้

การเปลี่ยนแปลง

รายการสารกำจัดแมลงและศัตรูพืช

เพิ่มเติม

Acequinocyl, Deltamethrin, Spirodiclofen, Carbendazim, Etofenprox, Fenhexamid, Fluazinam, Imidacloprid, Kresoxim-methyl, Tebuconazole เป็นต้น

แก้ไข

Chlorpyrifos, Etoxazole, Spinetoram, Acetamiprid, Azoxystrobin, Cymoxanil เป็นต้น

ยกเลิก

Parathion, vinclozolin, endosulfan, EPN, benzene fluorine sulfanilamide

 

ที่มา : Chemlinked.  South Korea Partially Revises Premarket Pesticide Residue Standards. https://food.chemlinked.com/news/food-news/south-korea-partially-revises-premarket-pesticide-residue-standards.  สืบค้นเมื่อ 8 มกราคม 2562.

 

สามารถติดตามข่าวสารกับ FIC ทางสังคมออนไลน์ ได้ที่ (http://www.facebook.com/NFI.FIC)

download PDF

Related Articles

USDA แก้ไขการตรวจสอบปลานำเข้าใหม่

เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2559 ที่ผ่านมา ทางสำนักงานพาณิชย์ในต่างประเทศประจำสถาน  เอกอัครราชฑูต ณ กรุงวอชิงตัน สหรัฐอเมริกาได้ออกประกาศแจ้งเตือนผู...

ฉลากใหม่ USFDA ประกาศใช้อย่างเป็นทางการแล้ว

เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2559 ที่ผ่านมา U.S. Food and Drug Administration (USFDA) ของสหรัฐอเมริกาได้ประกาศออกมาอย่างเป็นทางการ เกี่ยวกับการบังคับใช้ฉลาก...