สาธารณรัฐเกาหลีปรับปรุงมาตรฐาน สารกำจัดแมลงและศัตรูพืช (Pesticide)

เมื่อวันที่ 10 ธันวาคม 2561 MFDS ของสาธารณรัฐเกาหลี ได้ประกาศปรับปรุงมาตรฐานสารกำจัดแมลงและศัตรูพืช (Premarket Pesticide Residue Standards) โดยมีรายละเอียด ดังนี้

  • กำหนดขอบเขตและปริมาณสูงสุดที่อนุญาตให้พบได้ของสารกำจัดแมลงและศัตรูพืชเพิ่มเติม 22 รายการ แก้ไข 22 รายการ และยกเลิก 5 รายการ (อ้างอิงจากภาคผนวก A -  premarket pesticide residue standards) ดังนี้

การเปลี่ยนแปลง

รายการสารกำจัดแมลงและศัตรูพืช

เพิ่มเติม

Acequinocyl, Deltamethrin, Fenazaquin, Spirodiclofen, Dichlorvos/DDVP, Azoxystrobin, Trifloxystrobin, Cyhalothrin, Acetamiprid, Azoxystrobin, Carbendazim, Etofenprox เป็นต้น

แก้ไข

Chlorpyrifos, Etoxazole, Spinetoram, Acetamiprid, Azoxystrobin, Cymoxanil, Metalaxyl, Thiamethoxam, Bifenthrin, Chlorantraniliprole

เป็นต้น

ยกเลิก

Parathion, vinclozolin, endosulfan, EPN, benzene fluorine sulfanilamide

 
  • กำหนดค่าคงตัวการสลายของสารกำจัดแมลงและศัตรูพืชเพิ่มเติม 22 รายการ แก้ไข 10 รายการ และยกเลิก 5 รายการ (อ้างอิงจากภาคผนวก B -  standards for pesticide residue decay constant) ดังนี้

การเปลี่ยนแปลง

รายการสารกำจัดแมลงและศัตรูพืช

เพิ่มเติม

Acequinocyl, Deltamethrin, Spirodiclofen, Carbendazim, Etofenprox, Fenhexamid, Fluazinam, Imidacloprid, Kresoxim-methyl, Tebuconazole เป็นต้น

แก้ไข

Chlorpyrifos, Etoxazole, Spinetoram, Acetamiprid, Azoxystrobin, Cymoxanil เป็นต้น

ยกเลิก

Parathion, vinclozolin, endosulfan, EPN, benzene fluorine sulfanilamide

 

ที่มา : Chemlinked.  South Korea Partially Revises Premarket Pesticide Residue Standards. https://food.chemlinked.com/news/food-news/south-korea-partially-revises-premarket-pesticide-residue-standards.  สืบค้นเมื่อ 8 มกราคม 2562.

 

สามารถติดตามข่าวสารกับ FIC ทางสังคมออนไลน์ ได้ที่ (http://www.facebook.com/NFI.FIC)

download PDF

Related Articles

อย.เตือนนักท่องเที่ยว งดของฝากประเภท ผัก ผลไม้สดจากญี่ปุ่น

ของฝากขึ้นชื่อจากประเทศญี่ปุ่นซึ่งนักท่องเที่ยวไม่พลาดที่จะซื้อมาเป็นของฝากของขวัญแก่คนที่บ้าน นอกจากเป็นขนมรูปร่างน่ารักในหีบห่อสวยงามแล้ว ผัก ผลไม้ส...

อินเดียประกาศอนุญาตให้ใช้วัตถุเจือปนอาหารเพิ่มเติม 46 ชนิด

เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2560 สำนักงานความปลอดภัยด้านอาหารและมาตรฐานของอินเดีย (Food Safety and Standards Authority of India : FSSAI) ประกาศแก้ไขระเบี...