อียูเตรียมปรับใช้ tMRLs กับสินค้าพืชผักและผลไม้นำเข้า

อียูเตรียมปรับใช้   Temporary Maximum Residues Levels (tMRLs)  กับสินค้าพืชผักและผลไม้นำเข้า

สหภาพยุโรป หรือ อียู โดยคณะกรรมการด้านความปลอดภัยของสารเคมี กำจัดศัตรูพืช (Pesticide Safety Directorate: PSD)  เตรียมประกาศไว้ในระเบียบ Commission Regulation (EC) 396/2005 on maximum residue levels of pesticides in or on food and feed of plant and animal origin  โดยเป็นไปตามข้อตกลงกับองค์การค้าโลก (World Trade Organization: WTO)  ที่จะปรับค่ามาตรฐาน สารตกค้างให้สอดคล้องและป้องกันมิให้เกิดแตกต่างระหว่างมาตรฐานทั่วโลก ทั้งนี้นอกจากสหภาพยุโรปแล้วประเทศสหราชอาณาจักรได้มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงค่ามาตรฐานของตนให้สอดคล้องและเป็นไปตามอียูด้วยเช่นเดียว

โดยประเทศสหราชอาณาจักรประกาศค่า tMRLs (Temporary Maximum Residue Levels) หรือ ปริมาณตกค้างสูงสุดของสารกำจัดศัตรูพืชที่อนุญาตให้พบได้ในสินค้าเกษตรประเภทพืช ผัก และ ผลไม้รวม 230 รายการ จาก 59 ชนิดสารเคมีที่มีการเปลี่ยนแปลงแก้ไข ตั้งแต่ปี พ.ศ.2542 เป็นต้น มาหลังจากระเบียบ Regulation 396/2005 มีผลบังคับใช้

ส่วนประเทศสมาชิกอื่นๆ ของอียู ได้แก่อิตาลีและสเปน ประกาศค่ามาตรฐานสูงสุดระดับชาติ ของสารกำจัดศัตรูพืชที่อนุญาตให้พบได้ ที่อ้างอิงจากคณะกรรมการด้านความปลอดภัยของสารเคมีกำจัดศัตรูพืช (National MRLs of Other Member States Recognised by PSD) รวม 7 รายการ จาก3 ชนิดสารเคมี ได้แก่สาร Flutriafol, Spinosad และ Tebuconazole  ทั้งนี้คณะกรรมการ PSD จะได้นำเอารายการสารเคมีกำจัดศัตรูพืชสหราชอาณาจักรประกาศไว้มาปรับใช้กับกฎระเบียบอียู  (Import Tolerances) รวม 142 รายการ จาก 

สำหรับเกษตรกรและผู้ประกอบการภาคเอกชนที่ส่งออกสินค้าพืช ผัก และผลไม้ไปยังอียู ควรเร่งตรวจสอบชนิดและปริมาณสารตกค้างสูงสุดของสารกำจัดศัตรูพืชฉบับใหม่

download PDF

Related Articles

ร่างปรับปรุงระเบียบฉลากของ EU

ร่างปรับปรุงระเบียบฉลากของ EU             EU ได้ออกร่างประกาศปรับปรุงแก้ไขกฎระเบียบRegulation (EU) No 1169/2011 ว่าด้...

Codex เตรียมประกาศปรับปรุงมาตรฐานใหม่

Codex เตรียมประกาศปรับปรุงมาตรฐานใหม่ ทาง The Codex Alimentarius Commission ได้เตรียมออกประกาศการปรับปรุงรายละเอียดมาตรฐานต่างๆที่ผ่านการ พิจารณาใน...