TFDA ไต้หวัน กำหนดปริมาณสารพิษตกค้างสูงสุด (MRLs) ของสารกำจัดแมลงและศัตรูพืชในผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์

เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2561 สำนักงานอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุขและสวัสดิการของไต้หวัน (Taiwan’s Ministry of Health and Welfare’s Food and Drug Administration : TFDA) ได้ประกาศกฎระเบียบว่าด้วยการกำหนดปริมาณสารพิษตกค้างสูงสุด (MRLs) ของสารกำจัดแมลงและศัตรูพืชในผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์ (Livestock) และผลิตภัณฑ์สัตว์ปีก (Poultry) โดยกฎระเบียบดังกล่าวมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 27 มิถุนายน 2561 เป็นต้นไป ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

  1. สารกำจัดแมลงและศัตรูพืชที่ระบุมีจำนวนทั้งหมด 73 ชนิด หากชนิดใดไม่ได้ระบุในตารางให้ถือว่าต้องตรวจไม่พบในผลิตภัณฑ์      

      

สามารถสืบค้นข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : https://consumer.fda.gov.tw/Law/Detail.aspx?nodeID =518&lang=1&lawid=132

ที่มา : Food and Drug Administration, Ministry of Health and Welfare’s Taiwan. Standards for Pesticide Residue Limits in Animal Products. https://consumer.fda.gov.tw/Law/Detail.aspx? nodeID=518&lang=1&lawid=132. สืบค้นเมื่อ 19 กันยายน 2561.

 

สามารถติดตามข่าวสารกับ FIC ทางสังคมออนไลน์ ได้ที่ (http://www.facebook.com/NFI.FIC)

download PDF

Related Articles

อินโดนีเซียขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการในไทยที่สามารถตรวจและรับรองสารตกค้างในผัก ผลไม้

กรมการค้าต่างประเทศได้รับรายงานจากสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ กรุงจาการ์ตา ว่า กระทรวงเกษตรของอินโดนีเซียได้ออกประกาศขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติกา...

ความคืบหน้าเกี่ยวกับการกล่าวอ้าง ทางโภชนาการและสุขภาพของยุโรป

ความคืบหน้าเกี่ยวกับการกล่าวอ้าง ทางโภชนาการและสุขภาพของยุโรป             EFSA หรือสำนักความ...