ออสเตรเลีย ประกาศเงื่อนไขการใช้และตรวจสอบ ก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ในปลาทูน่า ณ ด่านนำเข้า

เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2561 กระทรวงเกษตรและทรัพยากรน้ำออสเตรเลีย ประกาศอาหารนำเข้าเลขที่ 08-18 เรื่อง การควบคุม ณ ด่านนำเข้า เกี่ยวกับการใช้ก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ในปลาทูน่า (IFN 08-18-Board controls for carbon monoxide treatment of tuna) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแจ้งให้ผู้นำเข้าและตัวแทน (Brokers) ทราบเกี่ยวกับการควบคุม ณ ด่านนำเข้า เพื่อตรวจสอบและตรวจวิเคราะห์การใช้ก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ในปลาทูน่า คาดว่าจะเริ่มประกาศใช้ในเดือนพฤศจิกายน 2561 โดยกระทรวงเกษตรและทรัพยากรน้ำออสเตรเลียจะแจ้งวันที่มีผลบังคับใช้ที่แน่ชัดต่อไป

          ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่เริ่มมีผลบังคับใช้ กระทรวงเกษตรและทรัพยากรน้ำออสเตรเลียจะดำเนินการตรวจสอบและตรวจวิเคราะห์ปลาทูน่านำเข้า โดยใช้แผนการตรวจวิเคราะห์อาหารนำเข้าที่อัตราการตรวจสอบร้อยละ 5 และมีหลักเกณฑ์การประเมินตามตาราง ดังต่อไปนี้

สามารถติดตามข่าวสารกับ FIC ทางสังคมออนไลน์ ได้ที่ (http://www.facebook.com/NFI.FIC)

download PDF

Related Articles

FSANZ อนุญาตขายข้าว GM ใน AUS&NZ

 สำนักงานมาตรฐานอาหารแห่งออสเตรเลียและนิวซีแลนด์ (Food Standard Australia New Zealand : FSANZ) ได้ออกประกาศอนุญาตให้วางจำหน่ายผลิตภัณฑ์ข้าวสีทองด...

EU ประกาศรายชื่อ CA และ CB สินค้าเกษตรอินทรีย์

EU ประกาศรายชื่อ CA และ CB สินค้าเกษตรอินทรีย์               ตามที่สานักงานที่ปรึกษาการเกษตรต่างประเทศประจาสหภาพ...