จีนถอนวัตถุเจือปนอาหารที่ปลอดภัย ออกจากรายการบังคับตรวจสอบ

เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2561 ทบวงการศุลกากรแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน (General Administration of Customs of People’s Republic of China: GACC) ได้แจ้งถอดถอนรายชื่อวัตถุเจือปนอาหารจำนวน 90 ชนิด ออกจากรายการที่ต้องดำเนินการตรวจสอบ โดยนับตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561 เป็นต้นไป จีนจะไม่ดำเนินการตรวจสอบ กักกัน และออกใบรับรองสุขอนามัย (Health Certificate) ให้กับวัตถุเจือปนอาหารดังกล่าวอีกต่อไป เนื่องจากจีนเห็นว่าสารดังกล่าวเป็นสารที่ใช้กันทั่วไป ไม่ก่อให้เกิดอันตรายต่อผู้บริโภค จึงยกเลิกการตรวจสอบและออกใบรับรองให้กับวัตถุเจือปนอาหารทั้ง 90 ชนิด ทั้งนี้ สามารถตรวจสอบรายการวัตถุเจือปนอาหารตามข้อมูลที่แนบมานี้

สามารถติดตามข่าวสารกับ FIC ทางสังคมออนไลน์ ได้ที่ (http://www.facebook.com/NFI.FIC)

download PDF

Related Articles

“พรีเมียม”บนฉลากอาหารของไทย

“พรีเมียม”บนฉลากอาหารของไทย ประเทศไทยได้ออกร่างประกาศกระทรวงสาธารณะสุขเรื่องการแสดงข้อความ“พรีเมียม” บนฉลากอาหาร เมื่อเดือน...

ยุโรปผลักดัน Gluten-free symbol

ยุโรปผลักดัน Gluten-free symbol The Association of European Coeliac Societiesบนฉลากเพื่อแสดงว่าเป็นสินค้าอาหารที่ปราศจากกลูเต็นตามที่องค์กรรูปแบบเด...