จีนถอนวัตถุเจือปนอาหารที่ปลอดภัย ออกจากรายการบังคับตรวจสอบ

เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2561 ทบวงการศุลกากรแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน (General Administration of Customs of People’s Republic of China: GACC) ได้แจ้งถอดถอนรายชื่อวัตถุเจือปนอาหารจำนวน 90 ชนิด ออกจากรายการที่ต้องดำเนินการตรวจสอบ โดยนับตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561 เป็นต้นไป จีนจะไม่ดำเนินการตรวจสอบ กักกัน และออกใบรับรองสุขอนามัย (Health Certificate) ให้กับวัตถุเจือปนอาหารดังกล่าวอีกต่อไป เนื่องจากจีนเห็นว่าสารดังกล่าวเป็นสารที่ใช้กันทั่วไป ไม่ก่อให้เกิดอันตรายต่อผู้บริโภค จึงยกเลิกการตรวจสอบและออกใบรับรองให้กับวัตถุเจือปนอาหารทั้ง 90 ชนิด ทั้งนี้ สามารถตรวจสอบรายการวัตถุเจือปนอาหารตามข้อมูลที่แนบมานี้

สามารถติดตามข่าวสารกับ FIC ทางสังคมออนไลน์ ได้ที่ (http://www.facebook.com/NFI.FIC)

download PDF

Related Articles

EU ประกาศระเบียบอนุมัติให้ใช้สารออกฤทธิ์ (Active substance) 6 ชนิด เพิ่มเติม สำหรับผลิตภัณฑ์ฆ่าเชื้อ (Biocidal Product)

เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2560 คณะกรรมการสหภาพยุโรปได้ออกประกาศ Commission Implementing Regulation (EU) จำนวน 6 ฉบับ ดังนี้ COMMISSION IMPLEMENTING...

EU เปลี่ยนคำนิยาม “น้ำส้มสายชู”

คณะกรรมมาธิการยุโรปได้ออกประกาศกฎระเบียบ Commission Regulation (EU) 2016/263 ซึ่งเป็นการแก้ไขกฎระเบียบเดิม (Annex II ของ Regulation (EC) No 1333/2008)...