ออสเตรเลีย ประกาศตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2561 เป็นต้นไป อาหารนำเข้าที่ผ่านการฆ่าเชื้อด้วยความร้อนต้องมีใบรับรองสุขอนามัยกำกับทุกล็อต

          ประเทศเครือรัฐออสเตรเลียประกาศเลขที่ G/SPS/N/AUS/391/add.2 ลงวันที่ 14 มิถุนายน 2561 ผ่านองค์การการค้าโลก (WTO) แจ้งว่าตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2561 เป็นต้นไป สินค้าอาหารที่ผ่านการฆ่าเชื้อด้วยความร้อนเพื่อการบริโภคของมนุษย์ (Retorted goods for human consumption) ที่นำเข้ามายังออสเตรเลียจะต้องมีใบรับรองสุขอนามัยที่ออกให้โดยหน่วยงานรับผิดชอบภาครัฐของประเทศผู้ผลิตกำกับทุกล็อตสินค้า

          ก่อนหน้าที่จะมีการบังคับใช้เงื่อนไขการนำเข้าดังกล่าว ทางการออสเตรเลียได้เผยแพร่ประกาสเลขที่ G/SPS/N/AUS/391 (ลงวันที่ 10 สิงหาคม 2559) ประกาศเลขที่ G/SPS/N/AUS/391/Corr.1 391 (ลงวันที่ 11 สิงหาคม 2559)  และประกาศเลขที่ G/SPS/N/AUS/391/add.1 (ลงวันที่ 3 มกราคม 2561) แจ้งการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดการนำเข้าสินค้าอาหารที่ผ่านการฆ่าเชื้อด้วยความร้อน โดยสินค้าต้องมีใบรับรองสุขอนามัยที่ออกให้โดยหน่วยงานรับผิดชอบภาครัฐกำกับทุกล็อต ซึ่งแต่เดิมกำหนดให้แสดงคำรับรองของผู้ผลิตควบคู่กับใบรับรองสุขอนามัยที่ออกให้โดยหน่วยงานที่รับผิดชอบ (Import Industry Advice Notice 60/2016)

          ทางการออสเตรเลียกำหนดระยะเวลาเปลี่ยนผ่านสำหรับการบังคับใช้ข้อกำหนดหรือเงื่อนไขการนำเข้าใหม่ โดยสินค้าชนิดดังกล่าวจะยังคงใช้เอกสารประกอบตามเงื่อนไขเดิมได้จนถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2561 เท่านั้น ทั้งนี้ ผู้นำเข้าจะต้องได้รับใบอนุญาตนำเข้าหรือ Import permit จากกระทรวงเกษตรและทรัพยากรน้ำสำหรับการนำเข้าสินค้ากลุ่มนี้ด้วย

สามารถติดตามข่าวสารกับ FIC ทางสังคมออนไลน์ ได้ที่ (http://www.facebook.com/NFI.FIC)

download PDF

Related Articles

จีนเข้มตรวจสินค้านำเข้าจากประเทศที่มี ไวรัสซิการะบาด รวมทั้งประเทศไทย

เชื้อไวรัสซิกา (Zika Virus-ZIKV) เป็นไวรัสที่มีสารพันธุกรรมชนิดอาร์เอ็นเอสายเดี่ยว อยู่ในตระกูลเฟลวิไวรัส (flavivirus) มีลักษณะคล้ายคลึงกับไวรัสไข้เหล...

ประเทศในภูมิภาคเอเชียต่างตรวจสอบสินค้าอาหารที่นำเข้ามาจากญี่ปุ่นอย่างเข้มงวด ภายหลังจากวิกฤตการณ์สามกัมมันตภาพรังสีจนเกิดการรั่วไหล สืบเนื่องจากแผ่นดินไหวครั้งใหญ่เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา

ประเทศในภูมิภาคเอเชียต่างตรวจสอบสินค้าอาหารที่นำเข้ามาจากญี่ปุ่นอย่างเข้มงวด ภายหลังจากวิกฤตการณ์สามกัมมันตภาพรังสีจนเกิดการรั่วไหล สืบเนื่องจ...