สิงคโปร์ก่อตั้งหน่วยงานอาหารใหม่

สิงคโปร์ได้ก่อตั้งหน่วยงานใหม่ที่จะมีหน้าดำเนินงานด้านอาหารโดยเฉพาะ เพื่อกำกับดูแลเรื่องความปลอดภัยอาหารทั้งหมด ภายใต้ชื่อ The Singapore Food Agency (SFA) ซึ่งจะเริ่มปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นทางการในเดือนเมษายน ปี 2562 โดยอยู่ในการกำกับดูแลของกระทรวงสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรน้ำ (Ministry of the Environment and Water Resources : MEWR)

SFA จะควบรวมหน้าที่และอำนาจกำกับควบคุมตามกฎระเบียบต่างๆ ด้านความปลอดภัยอาหารที่เดิมเคยอยู่ภายใต้ความรับผิดชอบของหน่วยงานเกษตร อาหาร และสุขอนามัยสัตว์แห่งสิงคโปร์ (Agri-Food and Veterinary Authority of Singapore : AVA)  สำนักงานสิ่งแวดล้อมแห่งชาติสิงคโปร์ (National Environment Agency : NEA) และ สำนักงานสาธารณสุขสิงคโปร์ (Health Sciences Authority : HSA) ให้อยู่ภายใต้ SFA เพียงแห่งเดียวเท่านั้น พร้อมทั้งยุบหน่วยงาน AVA แต่สำนักงาน NEA และ HAS จะยังคงปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ต่อไป

ทั้งนี้ สำนักงาน SFA จะควบคุมดูแลโรคระบาดที่มาจากอาหาร รวมทั้งทำหน้าที่ตรวจสอบและเรียกคืนผลิตภัณฑ์อาหาร  นอกจากนี้ จะมีการก่อตั้ง ศูนย์วิทยาศาสตร์อาหารแห่งชาติสิงคโปร์ (National Centre for Food Science : NCFS) ภายใต้สำนักดังกล่าว

การเปลี่ยนแปลงครั้งนี้ จะทำให้การประสานงานระหว่างผู้ประกอบการและภาครัฐสะดวกกว่าเดิม เนื่องจากผู้ประกอบการอาหารต่างๆจะสามารถมาจดทะเบียนในลักษณะ one-stop-service กับสำนักงาน SFA ที่เดียวเท่านั้น

         

รายละเอียดเพิ่มเติม :

https://www.foodsafetynews.com/2018/07/singapore-food-agency-to-begin-food-safety-oversight-in-2019/

 

ที่มา :

  1. สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.)
  2. http://foodsafetynews.com

download PDF

Related Articles

EU แก้ไขการแสดง Healltth Cllaiims

EU แก้ไขการแสดง Healltth Cllaiims                  เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2557 ที่ผ่านมา สหภาพยุโรป...

กระทรวงสาธารณสุขแคนาดา (Health Canada) เตรียม ทบทวนการขออนุญาตจำหน่ายผลิตภัณฑ อาหารและเครื่องดื่มแบบFunctional

กระทรวงสาธารณสุขแคนาดา (Health Canada) เตรียม ทบทวนการขออนุญาตจำหน่ายผลิตภัณฑ อาหารและเครื่องดื่มแบบFunctional ตามระเบียบว่าด้วยผลิตภัณฑ์ เพื่อสุขภาพจ...