EU เว้นภาษีนำเข้าสินค้าประเภทวัตถุดิบ ตั้งแต่ 1 กรกฎาคม 2561 เป็นต้นไป

เมื่อช่วงปลายเดือนมิถุนายนที่ผ่านมา EU ได้เห็นชอบกฎระเบียบ 2 ฉบับ คือ

  1. กฎระเบียบ Autonomous Tariff Quota (Council Regulation 2018/913)
  2. กฎระเบียบ Autonomous Tariff Suspension (Council Regulation 2018/914)

โดยกฎระเบียบทั้ง 2 ฉบับ มีข่อกำหนดว่าด้วยเรื่องการยกเว้นภาษีสำหรับ “สินค้าประเภทวัตถุดิบ” ที่จำเป็นต่อภาคการผลิตของ EU เป็นการชั่วคราว ซึ่งครอบคลุมสินค้ารวม 159 รายการ และมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2561 เป็นต้นไป

1. กฎระเบียบ Autonomous Tariff Quota (Council Regulation 2018/913)

          กฎระเบียบ Council Regulation 2018/913 ปรับปรุงการบริหารโควตาภาษี (Autonomous Tariff Quota) ตามกฎระเบียบ Council Regulation 1388/2013 เพื่อลดภาษีสำหรับสินค้าที่มีการผลิตใน EU ไม่เพียงพอต่อความต้องการของอุตสาหกรรมภายใน โดยเป็นการเพิ่มสินค้าใหม่ที่จะทำการลดภาษี 7 รายการ และสินค้าที่มีการแก้ไขรายละเอียดการลดภาษี เช่น ช่วงเวลาที่ลดภาษี และอัตราภาษีที่ลด 7 รายการ รวมเป็นสินค้าที่จะได้รับประโยชน์จากกฎระเบียบฉบับใหม่ 18 รายการ โดยกลุ่มสินค้าอุตสาหกรรมอาหารที่เกี่ยวข้องคือ

  • เคมีภัณฑ์อินทรีย์ (พิกัดศุลกากรตอนที่ 29)
  • เคมีภัณฑ์เบ็ดเตล็ด (ตอนที่ 38)

          โดย ภายใต้กฎระเบียบฉบับใหม่ EU จะยกเว้นภาษีนำเข้าเหลือ 0% สำหรับสินค้าที่นำเข้าในปริมาณและช่วงเวลาที่กำหนด (สินค้าบางรายการได้รับการยกเว้นภาษีตลอดทั้งปี ในขณะที่บางรายการได้รับการยกเว้นภาษีเฉพาะช่วงครึ่งหลังของแต่ละปี หรือเฉพาะครึ่งหลังของปี 2561) โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2561

2. กฎระเบียบ Autonomous Tariff Suspension (Council Regulation 2018/914)

          กฎระเบียบ Council Regulation 2018/914 ปรับปรุงรายการสินค้าที่ได้รับยกเว้นภาษีเป็นการชั่วคราว (Autonomous Tariff Suspension) สำหรับการผลิตในภาคอุตสาหกรรม ตามกฎระเบียบ Council Regulation 1387/2013 โดยแก้ไขรายละเอียดเกี่ยวกับการยกเว้นภาษีเพิ่มเติมอีก 141 รายการ โดยกลุ่มสินค้าอุตสาหกรรมอาหารที่เกี่ยวข้องคือ

  • ของปรุงแต่งเบ็ดเตล็ดที่บริโภคได้ (ตอนที่ 21)

          ภายใต้กฎระเบียบดังกล่าว EU จะยกเว้นการเก็บภาษีนำเข้าสินค้าเหล่านี้เป็นการชั่วคราวจนกว่าจะมีการประเมินความจำเป็นครั้งใหม่ โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2561 เป็นต้นไป

รายละเอียดเพิ่มเติม :

  1. Autonomous Tariff Quota (Council Regulation 2018/913) : รายการสินค้าและช่วงเวลาที่จะได้รับยกเว้นภาษี

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018R0913&from=EN

  1. Autonomous Tariff Suspension (Council Regulation 2018/914) : ตรวจสอบรายการสินค้าและกำหนดการประเมินความจำเป็นครั้งต่อไปสำหรับแต่ละรายการสินค้า

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018R0914&from=EN

 

ที่มา : http://thaieurope.net

download PDF

Related Articles

EU ปรับแก้ไขบัญชีรายชื่อสินค้าที่ปลอดสารตกค้าง และสินค้านำเข้าจากประเทศที่สาม

EU ปรับแก้ไขบัญชีรายชื่อสินค้าที่ปลอดสารตกค้าง  และสินค้านำเข้าจากประเทศที่สาม                   ...

EU ประกาศระเบียบอนุมัติให้ใช้สารออกฤทธิ์ (Active substance) 6 ชนิด เพิ่มเติม สำหรับผลิตภัณฑ์ฆ่าเชื้อ (Biocidal Product)

เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2560 คณะกรรมการสหภาพยุโรปได้ออกประกาศ Commission Implementing Regulation (EU) จำนวน 6 ฉบับ ดังนี้ COMMISSION IMPLEMENTING...