ด้านวัตถุเจือปนอาหาร (Food Additive)EU อนุญาตสารปรุงแต่งกลิ่นรสเพิ่มเติม

No 1334/2008 of the European Parliament and of the Council as regards certain flavouring substances โดยคณะกรรมาธิการยุโรปเห็นชอบให้เพิ่มวัตถุเจือปนอาหาร กลุ่มปรุงแต่งกลิ่นรส (flavouring) บรรจุในบัญชีรายชื่อวัตถุเจือปนอาหาร (Union list food additives) ตามภาคผนวกที่ 1 (Annex I) Part A ของ Regulation (EC) No 1334/2008 
จำนวน 9 รายการ ดังนี้
(1) 2,6-Dimethyl-2,5,7-octatriene-1-ol acetate FL n° 09.931
(2) 3-(5-Methyl-2-furyl) butanal FL n° 13.058
(3) 5-Methyl-2-thiophenecarbaldehyde FL n° 15.004
(4) 4,6-Dimethyl-2-(1-methylethyl)dihydro-1,3,5-dithiazine FL n° 15.057
(5) 2-Isobutyldihydro-4,6- dimethyl-1,3,5- dithiazine FL n° 15.079
(6) 2,4,6-Trimethyldihydro-1,3,5(4H)- dithiazine FL n° 15.109
(7) 5,6-Dihydro-2,4,6- tris(2-methylpropyl)4H-1,3,5-dithiazine FL n° 15.113
(8) 3-(3,4-Dimethoxyphenyl)-N-[2-(3,4-dimethoxyphenyl)-ethyl]-acryla-mide FL n° 16.090
(9) Glycine, N- [[(1R,2S,5R)-5-methyl- 2-(1-methylethyl)cyclohexyl] carbonyl]-, ethyl ester FL n° 16.111

 

ทั้งนี้ คณะกรรมาธิการยุโรปได้พิจารณาแก้ไขชื่อของวัตถุเจือปนอาหาร 2 รายการ ได้แก่ 2-Ethylthiophenol FL n° 12.054 และ gamma-Glutamyl-valyl-glycine FL n° 17.038

กฎระเบียบดังกล่าวมีผลบังคับใช้ 20 วัน หลังจากที่ประกาศใน EU Official Journal (ประกาศในวันที่ 4 พฤษภาคม 2561)

รายละเอียดเพิ่มเติม :
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018R0678&from=EN

ที่มา : http://thaieurope.net

download PDF

Related Articles

EU ทำการ Review ครั้งที่ 17 มาตรการสุ่มตรวจพืชกลุ่มเสี่ยง

EU ทำการ Review ครั้งที่ 17 มาตรการสุ่มตรวจพืชกลุ่มเสี่ยง จากที่กฎระเบียบ Regulation (EC) No 669/2009 ที่ได กำหนดมาตรการสุ่มตรวจเข้มพืชกลุ่มเสี่ยงข...

อย.เตือนนักท่องเที่ยว งดของฝากประเภท ผัก ผลไม้สดจากญี่ปุ่น

ของฝากขึ้นชื่อจากประเทศญี่ปุ่นซึ่งนักท่องเที่ยวไม่พลาดที่จะซื้อมาเป็นของฝากของขวัญแก่คนที่บ้าน นอกจากเป็นขนมรูปร่างน่ารักในหีบห่อสวยงามแล้ว ผัก ผลไม้ส...