ออสเตรเลีย ประกาศบังคับใช้ระเบียบการแสดงฉลาก แหล่งกำเนิดสินค้าอาหาร

    เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2561 กระทรวงเกษตรและทรัพยากรน้ำออสเตรเลีย ประกาศอาหารนำเข้าฉบับที่ IFN 03-18 เรื่องการแสดงฉลากระบุประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าอาหาร ซึ่งประกาศดังกล่าวมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2561 เป็นต้นไป โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแจ้งผู้นำเข้าสินค้าอาหารเกี่ยวกับการเริ่มตรวจสอบการแสดงฉลากระบุประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าอาหารตามข้อกำหนดใหม่ ณ ด่านตรวจสินค้า (IFN 03-18 – Country of Origin Labelling from 1 July 2018)

          โดยการเปลี่ยนแปลงจากข้อกำหนดการแสดงฉลากระบุประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าอาหาร ภายใต้มาตรฐานอาหารออสเตรเลีย-นิวซีแลนด์ (Australia New Zealand Food Standard Code) มาเป็นข้อกำหนดฉบับใหม่ ภายใต้มาตรฐานข้อมูลฉลากระบุประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าอาหาร ปี 2559 (The Country of Origin Food Labelling Information Standard 2016) ซึ่งมีระยะเวลาผ่อนผัน 2 ปี และจะสิ้นสุดลงในวันที่ 30 มิถุนายน 2561 นี้

      กระทรวงเกษตรและทรัพยากรน้ำออสเตรเลียจะประเมินสินค้าอาหารที่นำเข้ามายังออสเตรเลียให้เป็นไปตามมาตรฐานการแสดงฉลากฉบับใหม่สำหรับสินค้าที่ถูกบรรจุตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2561 เป็นต้นไป ส่วนสินค้าที่ถูกบรรจุก่อนวันที่ 1 กรกฎาคม 2561 และปฏิบัติตามมาตรฐานอาหารฉบับเดิม ผู้นำเข้าจะต้องยื่นเอกสารแจ้งรายละเอียดของผู้ผลิต (Manufacture declaration) หรือ เอกสารแจ้งตามที่กฎหมายกำหนด (Statutory declaration) ให้แก่เจ้าหน้าที่ตรวจสอบสินค้า

         การตรวจประเมินการแสดงฉลากอาหารจะรวมถึงการประเมินองค์ประกอบ ดังต่อไปนี้

  • ผู้นำเข้าต้องมั่นใจว่าฉลากสินค้าอาหารประเภทที่ได้รับการจัดลำดับให้มีความสำคัญ (Priority food) ต้องระบุประเทศแหล่งผลิตสินค้าภายในกรอบสี่เหลี่ยม เพื่อให้ผู้บริโภคสามารถมองเห็นข้อมูลนี้ได้อย่างชัดเจน ตัวอย่างเช่น

  • สำหรับสินค้าอาหารที่ไม่ใช่สินค้าอาหารที่สำคัญ (Non Priority Food) จำเป็นจะต้องแสดงฉลากระบุประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าอาหาร แต่ไม่จำเป็นต้องระบุในกรอบสี่เหลี่ยม
  • การแสดงฉลากอาหาร อาจแสดงเป็นร้อยละของส่วนประกอบในสินค้าอาหารนำเข้าที่ผลิตในออสเตรเลีย ตัวอย่างเช่น   

          ทั้งนี้ ผู้นำเข้าสามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการแยกประเภทสินค้าอาหาร Priority และ Non-priority ได้ในคู่มือการแสดงฉลากระบุประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าอาหาร (Country of Origin Food Labelling Information Standard 2016) ของ ACCC ได้ที่ : https://www.accc.gov.au/publications/ country-of-origin-food-labelling และมาตรฐานข้อมูลฉลากระบุประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าอาหาร ปี 2559 (Country of Origin Food Labelling Information Standard 2016) ได้ที่ : https://www.legislation. gov.au/Details/ F2017C00920

 

ที่มา : Australian Government Department of Agriculture and Water Resources. IFN 03-18 – Country of Origin Labelling from 1 July 2018http://www.agriculture.gov.au/import/goods /food/notices/ifn03-18. สืบค้นเมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2561.

สามารถติดตามข่าวสารกับ FIC ทางสังคมออนไลน์ ได้ที่ (http://www.facebook.com/NFI.FIC)

download PDF

Related Articles

จีนปรับมาตรการนำเข้าสินค้าใหม่

เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2559 ทางกระทรวงการต่างประเทศได้ส่งหนังสือเวียนเพื่อชี้แจงการออกมาตรการใหม่สำหรับการนำเข้าสินค้าอาหารสู่จีนของสำนักควบคุมคุณภาพ ...

EU กำหนดแผนสุ่มตรวจปริมาณสารพิษตกค้างสูงสุดของสารกำจัดแมลงและศัตรูพืชในสินค้าอาหารประจำปี 2562-2564

เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2561 คณะกรรมการสหภาพยุโรปได้ออกประกาศ COMMISSION IMPLEMENTING REGULATION (EU) 2018/555 of 9 April 2018 concerning a coordinated ...