เกาหลีปรับปรุงกฎหมายกักกันโรคสินค้าสัตว์น้ำ

กระทรวงมหาสมุทรและการประมงแห่งสาธารณรัฐเกาหลี (MOF) ได้ประกาศบังคับใช้กฎระเบียบการนำเข้าสินค้าประมงฉบับใหม่ว่าด้วยเรื่องการกักกันโรคสัตว์น้ำ (Rules of the Aquatic Life Disease Control Act) กับทุกประเทศ โดยมีการปรับปรุงข้อกำหนดเพิ่มเติมสำหรับสินค้าที่ต้องมีใบรับรองสุขภาพสัตว์น้ำ (Health Certificate) ที่ออกโดยหน่วยงานผู้มีอำนาจของประเทศผู้ส่งออกแนบมาพร้อมด้วย

ได้แก่

  1. สินค้ากุ้งแช่เย็นและแช่แข็ง
  2. สินค้าสัตว์น้ำที่ไม่ได้มาจากการเพาะเลี้ยง และ
  3. สินค้าสัตว์น้ำที่นักท่องเที่ยวนำติดตัวขึ้นเครื่องบินเข้าสู่สาธารณรัฐเกาหลี

 

          สำหรับสัตว์น้ำชนิดอื่นๆ ได้แก่ สัตว์น้ำมีชีวิตเพื่อการเพาะเลี้ยง สัตว์น้ำกลุ่มปลา หอย             หมึกครัชตาเชียนเพื่อการบริโภค สัตว์น้ำที่เลี้ยงเพื่อความสวยงาม และเพื่อการวิจัย รวมถึงหอยเป๋าฮื้อ และหอยนางรมแช่เย็น แช่แข็ง ยังคงต้องมีใบรับรองสุขภาพสัตว์น้ำแนบไปกับสินค้าตามข้อกำหนดเดิม โดยมีรายละเอียดกฎระเบียบฉบับปรับปรุงและรายชื่อโรคสัตว์น้ำกักกัน

          ทั้งนี้ ประกาศดังกล่าว มีผลปฏิบัติตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2561 เป็นต้นไป ดังนั้นผู้ที่ส่งออกสินค้าสัตว์น้ำ รวมถึงผู้โดยสารที่ประสงค์จะนำสินค้าสัตว์น้ำดังกล่าวข้างต้นไปยังสาธารณรัฐเกาหลี จะต้องดำเนินการขอใบรับรองสุขภาพสัตว์น้ำสำหรับแนบไปกับสินค้าทุกรุ่นได้ที่กองวิจัยและพัฒนาสุขภาพสัตว์น้ำ กรมประมง เพื่อป้องกันการถูกปฏิเสธการนำเข้า

 

 

รายละเอียดเพิ่มเติม :

  1. LISTED AQUATIC ANIMAL DISEASES AND SUSCEPTIBLE SPECIES IN KOREA

http://www.acfs.go.th/news/docs/acfs26-04-61-1.pdf

 

ที่มา : สำนักงานมาตรฐานสินค้าอาหารและอาหารแห่งชาติ (มกอช.)

download PDF

Related Articles

EU อนุญาตใช้ Pyroligneous Distillate ในเครื่องดื่มแอลกอฮอล์

เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2561 คณะกรรมาธิการยุโรปได้ประกาศ Commission Regulation (EU) 2018/1246 amending Annex I to Regulation (EC) No 1334/2008 ซึ่งคณะก...

EU อนุญาตการใช้ potassium carbonate ในผัก-ผลไม้

เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2560 คณะกรรมาธิการยุโรปได้แก้ไขบัญชีรายชื่อวัตถุเจือปนอาหาร (Union list food additives) ที่ได้รับการอนุญาตให้ใช้ในอาหาร ซึ่งเป็...