มาเลเซียเตรียมเข้มตรวจสินค้าจากไทย

เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2561 ได้มีรายงานแจ้งจากสำนักงานที่ปรึกษาการเกษตรต่างประเทศ  ประจำกรุงจาการ์ตา เนื้อหาว่าด้วยกระทรวงสาธารณสุขมาเลเซีย ได้มีการแจ้งเตือนสินค้าอาหารนำเข้าไทยไม่เป็นไปตามกฎระเบียบความปลอดภัยอาหาร Food Act 1983 และ Food Regulation 1985 ของมาเลเซีย ซึ่งภายในปี 2560 ตรวจพบสารเคมีกำจัดศัตรูพืชในสินค้าพืชเกินมาตรฐานทั้งหมด 12 ครั้ง ใน มะม่วง ลองกอง เงาะ และมะเขือม่วง ในขณะที่สินค้าประมงพบสารเคมีกำจัดศัตรูพืช และโลหะหนักเกินมาตรฐาน 4 ครั้ง ในเนื้อหอยแครง และปลาจวด ซึ่งล่าสุดในช่วงเดือนมกราคม - กุมภาพันธ์ 2561 มาเลเซียได้มีการเข้าตรวจสอบและยังคงตรวจพบสินค้าพืชมีสารเคมีกำจัดศัตรูพืชเกินมาตรฐานอีกจำนวนหนึ่ง

ทั้งนี้ จากสถิติการตรวจพบปัญหาดังกล่าว หากมีการตรวจสินค้านำเข้าจากไทยไม่เป็นไปตามกฎระเบียบในล็อตต่อไป หน่วยงานภาครัฐมาเลเซียอาจเพิ่มระดับการตรวจสอบสินค้าจากไทยอย่างเข้มงวด โดยตรวจเข้ม 100% ในทุกๆล็อต ดังนั้น เพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบต่อการส่งออกสินค้าเกษตรของไทย ผู้ประกอบการ และผู้ส่งออกควรปฏิบัติตามกฎระเบียบด้านความปลอดภัยของมาเลเซีย โดยสามารถดูข้อมูลกฎระเบียบเพิ่มเติมได้จากเอกสารแนบท้าย

download PDF

Related Articles

สหภาพยุโรปรื้อระบบล้างบางเลขทะเบียนผู้ประกอบการซ้ำซ้อน

สหภาพยุโรปรื้อระบบล้างบางเลขทะเบียนผู้ประกอบการซ้ำซ้อน   สำนักมาตรฐานอาหารแห่งสหราชอาณาจักร (FSA1) จะเริ่มบังคับใช้มาตรการตรวจสอบและจดทะเบี...

FDA เตรียมบังคับใช้กฎหมายใหม่ ป้องกันการปนเปื้อน E.coli ในน้ำดื่ม

FDA เตรียมบังคับใช้กฎหมายใหม่ ป้องกันการปนเปื้อน E.coli ในน้ำดื่ม ปัจจุบันน้ำประปามีคุณภาพและมาตรฐอยู่ในระดับที่สามารถบริโภคได้อย่างปลอดภัยประกอบกั...