มาเลเซียเตรียมเข้มตรวจสินค้าจากไทย

เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2561 ได้มีรายงานแจ้งจากสำนักงานที่ปรึกษาการเกษตรต่างประเทศ  ประจำกรุงจาการ์ตา เนื้อหาว่าด้วยกระทรวงสาธารณสุขมาเลเซีย ได้มีการแจ้งเตือนสินค้าอาหารนำเข้าไทยไม่เป็นไปตามกฎระเบียบความปลอดภัยอาหาร Food Act 1983 และ Food Regulation 1985 ของมาเลเซีย ซึ่งภายในปี 2560 ตรวจพบสารเคมีกำจัดศัตรูพืชในสินค้าพืชเกินมาตรฐานทั้งหมด 12 ครั้ง ใน มะม่วง ลองกอง เงาะ และมะเขือม่วง ในขณะที่สินค้าประมงพบสารเคมีกำจัดศัตรูพืช และโลหะหนักเกินมาตรฐาน 4 ครั้ง ในเนื้อหอยแครง และปลาจวด ซึ่งล่าสุดในช่วงเดือนมกราคม - กุมภาพันธ์ 2561 มาเลเซียได้มีการเข้าตรวจสอบและยังคงตรวจพบสินค้าพืชมีสารเคมีกำจัดศัตรูพืชเกินมาตรฐานอีกจำนวนหนึ่ง

ทั้งนี้ จากสถิติการตรวจพบปัญหาดังกล่าว หากมีการตรวจสินค้านำเข้าจากไทยไม่เป็นไปตามกฎระเบียบในล็อตต่อไป หน่วยงานภาครัฐมาเลเซียอาจเพิ่มระดับการตรวจสอบสินค้าจากไทยอย่างเข้มงวด โดยตรวจเข้ม 100% ในทุกๆล็อต ดังนั้น เพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบต่อการส่งออกสินค้าเกษตรของไทย ผู้ประกอบการ และผู้ส่งออกควรปฏิบัติตามกฎระเบียบด้านความปลอดภัยของมาเลเซีย โดยสามารถดูข้อมูลกฎระเบียบเพิ่มเติมได้จากเอกสารแนบท้าย

download PDF

Related Articles

จีน ประกาศอนุญาตให้ใช้ วัตถุเจือปนอาหารเพิ่มเติม 2 ชนิด

จีน ประกาศอนุญาตให้ใช้ วัตถุเจือปนอาหารเพิ่มเติม 2 ชนิด                  เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2557 สำ...

อินเดียแก้ไขมาตรฐานสารปนเปื้อน สารพิษ และสารตกค้าง PCBs , PAH และ Biotoxins ในปลาและผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำ

เมื่อวันที่ 4  มกราคม 2559 สำนักงานความปลอดภัยด้านอาหารและมาตรฐานของอินเดีย (Food Safety and Standard Authority of India : FSSAI) ประกาศแก้ไขกฎหม...