นิวซีแลนด์ ประกาศแก้ไขปริมาณสารพิษตกค้างสูงสุด สำหรับสารเคมีทางการเกษตรหรือทางปศุสัตว์ ปี 2561

     เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2561 กระทรวงอุตสาหกรรมขั้นพื้นฐานของนิวซีแลนด์ (Ministry of Primary Industries, MPI) ได้ประกาศแก้ไขปริมาณสารพิษตกค้างสูงสุดสำหรับสารเคมีทางการเกษตรหรือทางปศุสัตว์ (Maximum Residue Levels for Agricultural Compounds) ปี 2561 โดยกำหนดปริมาณสารพิษตกค้างสูงสุดเพิ่มเติม 8 ชนิด คือ

1. Chlormequat

5. Halofuginone

2. Fluopyram

6. Lignocaine

3. Fluralaner

7. Oxathiapiprolin

4. Fluxapyroxad

8. Trifloxystrobin

          อีกทั้งได้แก้ไขตารางที่ 2 ว่าด้วยเรื่องข้อยกเว้นปริมาณสารพิษตกค้างสูดสุดสำหรับสารเคมีทางการเกษตร (Exceptions from Maximum Residue Levels for Agricultural Chemicals) ที่ได้รับอนุญาตและปฏิบัติตามค่าปริมาณสารพิษตกค้างสูงสุดของมาตรฐาน Australian New Zealand Food ซึ่งสินค้าที่ผ่านการตรวจสอบแล้วสามารถยกเว้นได้ แต่หากสินค้าเป็น Novel Food ข้อยกเว้นดังกล่าวจะไม่สามารถใช้ได้

          สามารถสืบค้นข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : http://mpi.govt.nz/dmsdocument/19550-maximum-residue-levels-for-agricultural-compounds

ที่มา : New Zealand Releases 2018 Version of Maximum Residue Levels for Agricultural Compounds.http://resources.selerant.com/food-regulatory-news/new-zealand-releases-2018-version-of-maximum-residue-levels-for-agricultural-compounds. สืบค้นเมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2561.

สามารถติดตามข่าวสารกับ FIC ทางสังคมออนไลน์ ได้ที่ (http://www.facebook.com/NFI.FIC)

download PDF

Related Articles

MFDS สาธารณรัฐเกาหลีปรับการกำหนด ค่า MRLs ตามระบบ Positive list

กระทรวงความปลอดภัยอาหารและยาของสาธารณรัฐเกาหลี (Ministry of Food and Drug Safety : MFDS) ได้ประกาศปรับรูปแบบการกำหนดค่าปริมาณสารป้องกันกำจัดศัตรูพืชตก...

“Australian Grown” โลโก้บอกความเป็นออสเตรเลียบนฉลากสินค้า

ประเทศออสเตรเลีย อนุญาตให้นำสัญลักษณ์ “Australian Grown” ติดบนฉลากบรรจุภัณฑ์สินค้าอาหารทุกชนิดไม่ว่าจะเป็นห่อ ถุง กระป๋อง หรือขวด ที่ผลิตโ...