EU ระงับการใช้ Calcium Sorbate (E 203)

เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2561 คณะกรรมาธิการยุโรปได้ประกาศ Commission Regulation (EU) 2018/98 of 22 January 2018 amending the Annexes II and III to Regulation (EC) No 1333/2008 of the European Parliament and of the Council and the Annex to Commission Regulation (EU) No 231/2012 as regards calcium sorbate (E 203) ใน EU Official Journal L 17/14 ซึ่งได้ประกาศระงับการใช้สาร calcium sorbate (E 203) และถอดถอนสารดังกล่าวออกจากกลุ่ม sorbic acid (E 200) และ potassium sorbate (E 202) ที่ถูกใช้เป็นสารถนอมอาหารในอาหารหลายๆ ชนิด รวมถึงใช้ในการเตรียมสีผสมอาหารและการปรุงแต่งกลิ่นรสอาหาร

สาร calcium sorbate (E 203) จัดอยู่ในบัญชีรายชื่อวัตถุเจือปนอาหาร (Union list of food additives) ที่ได้รับอนุญาตให้ใช้ในอาหารได้ ตามปรากฎในภาคผนวกที่ 2 และ 3 (Annexes II & III) ของระเบียบ Regulation (EC) No 1333/2008 แต่เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2558 หน่วยงานความปลอดภัยอาหารประจำสหภาพยุโรป (European Food Safety Authority: EFSA) ได้ทำการประเมินความปลอดภัยของสาร 3 รายการ คือ sorbic acid (E 200), potassium sorbate (E 202) และ calcium sorbate (E 203) ผลการประเมินพบว่า สาร calcium sorbate (E 203) ไม่มีผู้ประกอบการรายใดมีข้อมูลยืนยันความเป็นพิษต่อยีน (genotoxicity) และไม่สามารถยืนยันความปลอดภัยของการใช้สารดังกล่าว ดังนั้น จึงเห็นควรระงับการใช้สาร calcium sorbate (E 203) และถอดถอนสารดังกล่าวออกจากกลุ่ม sorbic acid (E 200) และ potassium sorbate (E 202) ที่มีค่าที่ยอมได้รับได้ต่อวัน (Acceptable Daily Intake: ADI) ในระดับเดียวกัน

ทั้งนี้ กฎระเบียบดังกล่าวจะมีผลบังคับใช้ 20 วัน หลังจากที่ประกาศใน EU Official Journal  (ประกาศเมื่อวันที่ 23 มกราคม 2561)  อย่างไรก็ดี คณะกรรมาธิการยุโรปอนุโลมให้มีช่วงเวลาเปลี่ยนผ่านอีก 6 เดือน เพื่อให้ผู้ประกอบการปรับตัวและหาสารตัวอื่นทดแทน calcium sorbate (E 203) โดยกำหนดให้ปรับใช้กฎระเบียบนี้ตั้งแต่วันที่ 12 สิงหาคม 2561 เป็นต้นไป

download PDF

Related Articles

EU ทำการ Review ครั้งที่ 17 มาตรการสุ่มตรวจพืชกลุ่มเสี่ยง

EU ทำการ Review ครั้งที่ 17 มาตรการสุ่มตรวจพืชกลุ่มเสี่ยง จากที่กฎระเบียบ Regulation (EC) No 669/2009 ที่ได กำหนดมาตรการสุ่มตรวจเข้มพืชกลุ่มเสี่ยงข...

อินโดเตรียมผ่อนปรน มาตรการนำเข้าสินค้าเกษตร

อินโดเตรียมผ่อนปรน มาตรการนำเข้าสินค้าเกษตร                     สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหา...