EU แก้ไขรายการสารที่อนุญาตให้ใช้ในการผลิตพลาสติก ที่ใช้สัมผัสอาหาร

           เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2561 คณะกรรมการสหภาพยุโรปได้ออกประกาศ Commission Regulation (EU) 2018/79 of 18 January 2018 amending Regulation (EU) No 10/2011 on plastic materials and articles intended to come into contact with food ว่าด้วยการแก้ไขรายการสารที่อนุญาตให้ใช้ในการผลิตพลาสติกที่ใช้สัมผัสอาหารที่ปรากฏอยู่ใน Union List ภายใต้กฎระเบียบ (EU) No 10/2011 เพื่อให้เป็นไปตามผลการประเมินความปลอดภัยของหน่วยงานความปลอดภัยอาหารของสหภาพยุโรป (European Food Safety Authority : EFSA) ซึ่งมีผลบังคับใช้ 20 วันหลังจากการประกาศใน EU Official Journal (ประกาศ ณ วันที่ 19 มกราคม 2561) หากผลิตภัณฑ์ที่มีการผลิตก่อนวันที่มีการประกาศใช้อนุโลมให้สามารถวางจำหน่ายได้จนถึงวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562 หรือสามารถจำหน่ายได้จนกว่าสินค้าในคลังสินค้าจะหมด และอนุญาตให้ใช้สารเพิ่มเติม 5 ชนิด ในภาคผนวก I ตารางที่ 1 ใน  (EU) No 10/2011 ดังนี้

  1. สาร (butadiene, styrene, methyl methacrylate, butyl acrylate) copolymer cross-linked with divinylbenzene หรือ 1,3-butanediol dimethacrylate (FCM substance No 856 และ CAS No 25101-28-4)
  2. สาร 2,4,4’-trifluorobenzophenone (FCM substance No 1061 และ CAS No 80512-44-3)
  3. สาร 2,3,3,4,4,5,5-heptafluoro-1-pentene (FCM substance No 1063 และ CAS No 1547-26-8) 
  4. สาร tungsten oxide (WOn (n = 2.72-2.90)) (FCM substance No 1064 และ CAS No 39318-18-8) 
  5. สารผสม methyl-branched และ linear C14-C18 alkanamides จาก fatty acids (FCM substance No 1065 และ CAS No 85711-28-0) 

 

ที่มา : Official Journal of the European Union. COMMISSION REGULATION (EU) 2018/79  of 18 January 2018 amending Regulation (EU) No 10/2011 on plastic materials and articles intended to come into contact with food.  http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/ PDF/?uri=CELEX:32018R0079&from=EN. สืบค้นเมื่อ 9 กุมภาพันธ์ 2561.

 

สามารถติดตามข่าวสารกับ FIC ทางสังคมออนไลน์ ได้ที่ (http://www.facebook.com/NFI.FIC)

download PDF

Related Articles

จีนประกาศใช้มาตรการ Safeguard น้ำตาลนำเข้า

จีนประกาศใช้มาตรการปกป้องการนำเข้าที่เพิ่มขึ้น (Safeguard) กับผลิตภัณฑ์น้ำตาล (น้ำตาลทรายดิบและน้ำตาลเพื่อการค้าขาย) เป็นระยะเวลา 3 ปี ตั้งแต่วันที่ 2...

EU อนุญาตใช้สารเสริม ในอาหารสัตว์เพิ่มเติม

EU อนุญาตใช้สารเสริม ในอาหารสัตว์เพิ่มเติม เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2555 หน่วยงานความปลอดภัยด้านอาหารประจำสหภาพยุโรป (European Food Safety Authority :...